Sökning: "Hållbar konsumtion"

Visar resultat 1 - 5 av 241 uppsatser innehållade orden Hållbar konsumtion.

 1. 1. Pease, Food and Sustainability

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Emma Jönsson; Hirieta Kryeziu; [2019]
  Nyckelord :Hållbarhet; Konsumtion; Legitimitet; Livsmedelsproducent; Strategi; Sustainability; Consumption;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att belysa hur en väletablerad livsmedelsproducent som Findus möter det omvärldstryck som konsumenter och andra aktörer idag ställer på en hållbar produktion. En central frågeställning har varit hur ett vinstdrivande företag i en marknadsekonomi på ett trovärdigt sätt kan göra hållbarhet till en strategisk fördel på sikt. LÄS MER

 2. 2. Allt kött är hö : En kulturanalytisk studie om hur produktion och konsumtion av animalier legitimiteras i samtal om klimat och hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Sara Bäckström; [2019]
  Nyckelord :legitmacy logic carnism meat climate sustainability agriculture swedishness; legitimitet logik karnism kött klimat hållbarhet animalieproduktion svenskhet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att beskriva och analysera hur aktörer inom animalieindustrin legitimerar sin verksamhet, detta med utgångspunkt i de logiker som uttrycks och verkar i aktörers utsagor i samtal om hållbarhet och klimat. Analysen sker genom ett logikperspektiv som fokuserar på hur fortsatta investeringar i animalieproduktion som idé motiveras och ges legitimitet i en samtid där konsumtion och produktion av animalier sägs vara oförenligt med ett hållbart klimat. LÄS MER

 3. 3. Palmolja - en gömd bov? : En enkätundersökning om konsumenters miljömedvetenhet och deras kunskap om palmolja i livsmedel

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Thea Rosén Sjökvist; [2019]
  Nyckelord :Consumption; knowledge; environmental awareness; palm oil; food; sustainability; Konsumtion; kunskap; miljömedvetenhet; palmolja; mat; hållbarhet;

  Sammanfattning : Sedan mitten av 1900-talet har jordbruket genomgått stora förändringar. Det har lett till att mycket av den mat som produceras idag inte är hållbar att konsumera. Oljepalmen är en gröda vars produktion ökat avsevärt de senaste åren och som har stor negativ påverkan på ekosystemen. LÄS MER

 4. 4. Hållbar Konsumtion

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Adam Baig; [2019]
  Nyckelord :Sustainable Consumption; Governmentality; Critical environmental theory; Agenda 2030; Swedish government; Social Sciences;

  Sammanfattning : The modern western politics of environment and climate change presents the critical analysist with a number of intresting contradictions between economic, social and ecological agendas. In this study the Swedish government’s policy for sustainable consumption has been analyzed through the lens of governmentality and critical environmental theory. LÄS MER

 5. 5. "Vågar jag köpa den här maten?"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Josefine Vesterinen; Olivia Cegrell; [2019]
  Nyckelord :Hållbar konsumtion; digitalisering; practice theory; matpraktik; applikationer; Social Sciences;

  Sammanfattning : Hållbar konsumtion är ett ämne som länge engagerat såväl konsumenter som producenter, media, politiker och forskare. Som en följd av att jordens resurser under lång tid hanterats utan vördnad omfattar ett av FN:s globala mål i Agenda 2030 säkerställandet av hållbara konsumtion- och produktionsmönster där delmål 12. LÄS MER