Sökning: "konsumtionssamhälle"

Visar resultat 1 - 5 av 119 uppsatser innehållade ordet konsumtionssamhälle.

 1. 1. Klimatparadoxen - Konsumtionens roll i en miljömedveten identitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Gustav Lopez Valdivieso Svensson; [2019]
  Nyckelord :Konsumtion; identitet; konsumtionssamhälle; miljömedvetenhet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Tidigare forskning kring klimat och identitet har framför allt fokuserat på hur vi kan förstå varför vissa människor konsumerar miljömedvetet, eller hur konsumtionen och identiteten hör ihop. Få studier har kopplat ihop just en miljömedveten identitet och den klimatsmarta konsumtionen, inte minst utifrån tanken om att vi lever i ett konsumtionssamhälle. LÄS MER

 2. 2. Konsumerar vi för att leva, eller lever vi för att konsumera? : En kvalitativ studie om unga individers konsumtionsvanor och miljömedvetenhet

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Amanda Johansen; [2019]
  Nyckelord :Consumption; consumption society; environment; environmental knowledge; young individuals; Konsumtion; konsumtionssamhälle; miljö; miljömedvetenhet; unga individer;

  Sammanfattning : Konsumtionen har idag blivit en stor del av samhället och människans vardagliga liv. Särskilt hos unga individer förekommer det en benägenhet att konsumera mer för att uppnå en högre social status och skapa en identitet genom konsumtionen. LÄS MER

 3. 3. Skolungdomars psykiska ohälsa en kvalitativ studie om förebyggande insatser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Tomas Reinholdsson; [2019]
  Nyckelord :skolungdomar; psykisk ohälsa; förebyggande åtgärder; konsumtionssamhälle; modernism.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur skolpersonal arbetar för att förebygga psykisk ohälsa hos skolungdomar. Uppsatsen behandlar personalens syn på orsaker till psykisk ohälsa, ansvarsfördelningen inom personalen samt vilka åtgärder skolan vidtar för att förebygga psykisk ohälsa hos skolungdomarna. LÄS MER

 4. 4. Individen – medborgare eller konsument?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nina Morby; [2019]
  Nyckelord :Globalism; individualism; consumer society; political consumption; media portrayal; konsumtionssamhälle; politisk konsumtion; medias porträttering; idealtypsanalys; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to explain which conditions may lay behind the emergence of the political consumer, focusing on globalization, individualism and the increase of consumerism as a result of the rise of global political issues such as climate change. Thereafter, the portrayal of this transition will be investigated in Swedish media by comparing debate articles considering environmental and climate issues, with a time difference of three decades. LÄS MER

 5. 5. Livet i mellanrummen : vardagslivet i en småort

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Viktor Botvidsson; [2019]
  Nyckelord :community; plats; identitet; bruksanda; globalisering; vardagsliv;

  Sammanfattning : Många småorter bär på en framgångsrik historia. De har ofta växt upp runt en lokal industri, en järnväg eller varit centrum för landsbygdskommuner. Inträdet i en ny tid präglad av globalisering och konsumtion har dock gjort dem marginaliserade och istället har de blivit monu-ment för en tid som inte längre är. LÄS MER