Sökning: "Mia Bergkvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mia Bergkvist.

  1. 1. ”För mig är du viktig” : En kvalitativ intervjustudie om förskollärares förhållningssätt och ansvar för att skapa trygga relationer tillsammans med barnen i förskolan.

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

    Författare :Mia Bergkvist; Johanna Caris; [2024]
    Nyckelord :Trygghet; relationer pedagog-barn; förskollärares förhållningssätt; förskollärares ansvar; förskollärare; sociala relationer; relationell pedagogik;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskapen om förskollärares förhållningssätt och hur de uttrycker sig om sitt ansvar för att skapa trygga och sociala relationer för alla barns utveckling och lärande. I förskolans läroplan anges det att förskolan ska genomsyras av en levande social gemenskap. LÄS MER