Sökning: "Trygghet"

Visar resultat 1 - 5 av 5725 uppsatser innehållade ordet Trygghet.

 1. 1. E-hälsa under behandling för bröstcancer och kvinnans upplevelse av vårdkontakt med sjuksköterska på distans

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Disa Filin; Josefin Florén; [2022-01-13]
  Nyckelord :Bröstcancer; e-hälsa; kommunikation; telefon; applikation; vårdrelation; livskvalitet; mastektomi; neoadjuvant behandling; cytostatika; strålbehandling; adjuvant behandling; antihormonell behandling; fysisk hälsa; psykisk hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och de långa behandlingarna präglas av fysiska och psykiska påfrestningar. Likaså att leva med en allvarlig cancersjukdom kan vara påfrestande. Sjuksköterskan har ett ansvar att hjälpa kvinnan genom behandling med så god livskvalitet som möjligt. LÄS MER

 2. 2. Förskollärarens syn på närvaro i barngruppen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Elin Hjärtquist; Kristin Jensen; [2022]
  Nyckelord :Presence; preschool theachers’ approach; relationship building; relational pedagogy; Närvaro; förskollärarens förhållningssätt; relationsskapande; relationell pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att öka kunskapen om vilka förhållningssätt som förskollärare väljer att använda i sitt relationsskapande med barnen på förskolan. Våra frågeställningar i studien var: Hur ser förskollärarna på deras relationella närvaro tillsammans med barnen på förskolan? Vilka aspekter påverkar förskollärares olika förhållningssätt till hur de prioriterar sin egen närvaro med barnen på förskolan? Studien är uppbyggd som en kvalitativ undersökning. LÄS MER

 3. 3. Fotbollsspelares upplevelser kring rehabilitering av främre korsbandsskada och dess påverkan på self-efficacy och rörelserädsla

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Kasper Rundberg; Emil Svärdh; [2022]
  Nyckelord :Fear avoidance; self-efficacy; football; ACL; rehabilitation; psychology;

  Sammanfattning : Bakgrund:  En främre korsbandsskada med följd operativ-, eller konservativ behandling kan vara en utmanande process för en idrottare och kan leda till en lång, ofrivillig frånvaro från fotbollsspel. Flera studier behandlar olika typer av idrottsskador på ett biomedicinskt och psykologiskt plan. LÄS MER

 4. 4. Medfinansieringsersättning - kommunens respektive exploatörens perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Sabina Mehmedovic; [2022]
  Nyckelord :Medfinansieringsersättning; markexploatering; exploateringsavtal; transportinfrastruktur; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Investments in infrastructure normally lead to better accessibility, a better location, increased building rights and an increase in the value of the properties that are located near to the infrastructure. Increases in value that arise as a result of public investments should be returned to the public sector through value capture. LÄS MER

 5. 5. Musik för alla : Om musikundervisning på gymnasiesärskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Rebecka Krusevall; [2022]
  Nyckelord :gymnasiesärskola; musikpedagogik; specialpedagogik; inkludering; funktionsvariation; funktionsnedsättning; musikundervisning; relationell specialpedagogik;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att bidra med kunskap om musiklärares arbete på gymnasiesärskolan. Datainsamlingen gjordes genom kvalitativa intervjuer med fyra verksamma musiklärare. Intervjuerna spelades in och transkriberades till text. LÄS MER