Sökning: "svenskundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 339 uppsatser innehållade ordet svenskundervisning.

 1. 1. Högstadieelevers och svensklärares syn på kamratbedömning : En kvalitativ studie om formativ bedömning i svenskundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Amina Dedovic; [2021]
  Nyckelord :Kamratbedömning; kamratrespons; återkoppling; formativ bedömning; kunskapsutveckling; högstadielever; svensklärare; svenskundervisning;

  Sammanfattning : Eleverna brukar i undervisningssammanhang utföra en formativ kamratbedömning av varandras skolarbeten och stödmaterialet Kunskapsbedömning i skolan: praxis, begrepp, problem och möjligheter från Skolverket (s. 9) påvisar att formativ bedömning är bra för lärande. LÄS MER

 2. 2. Elevernas läsinlärningsstrategier i ämnet svenska : Students' Reading Learning strategies in the subject Swedish

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Samar Hammoodi; varli Gabriella; [2021]
  Nyckelord :Läsinlärning; inlärningsstrategier; fonologiska medvetenhet; utveckla läsinlärning; Analytiska metoden; Syntetiska metoden.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att vi vill undersöka och redogöra för vilka olika läsinlärningsstrategier och arbetssätt klasslärare i åk 1–3 använder sig av i svenskundervisning. Vi har genomfört kvalitativa intervjuer med fyra olika informanter som arbetar i två olika skolor, detta för att kunna få svar på våra forskningsfrågor. LÄS MER

 3. 3. Björnstad ​och den svenska skolans värdegrund : En studie av Fredrik Backmans roman ​Björnstad ​och dess didaktiska potential vid arbete med värdegrundsfrågor i gymnasieskolans svenskundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudierUppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Isabelle Magnusson; [2021]
  Nyckelord :Björnstad; Värdegrund; Didaktisk potential;

  Sammanfattning : Den svenska skolans övergripande uppdrag är att utbilda demokratiska  i samhällsmedborgare och allt arbete i skolan ska vila på en demokratisk grund. I läroplanen för gymnasieskolan står det att de värden som utbildningen ska förmedla är människolivets okränkbarhet, individensfrihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samtsolidaritet mellan människor - men hur inkluderar man egentligen värdegrundsarbetet i undervisningen? Syftet med uppsasten är att analysera vilken didaktisk potential Fredrick Backmans roman Björnstad (2016) utifrån skolans värdegrund och styrdokumenten i svenska. LÄS MER

 4. 4. Högläsning och barns språkutveckling : En intervjustudie om svensklärares didaktiska val vid högläsning i årskurs 1–3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Maja Sundqvist; [2021]
  Nyckelord :Högläsning; läsintresse; läsutveckling; årskurs 1–3; språkutveckling; svenskundervisning; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur utvalda lärare motiverar högläsning i klassrummet samt vilka didaktiska val de gör vid högläsning för att främja elevernas läsintresse, läsutveckling och ordförråd.Aktuell forskning som ligger till grund för denna studie menar att högläsning är en aktivitet som bör planeras och prioriteras i skolan för att främja elevernas läsintresse, läsutveckling samt stärka deras ordförråd. LÄS MER

 5. 5. Grammatikundervisning och motivation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Oscar Hylén; Mikael Krekula; [2021]
  Nyckelord :Grammatikundervisning; Motivation; Pedagogiska verktyg; Högstadium; Svenskundervisning;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt behandlar vad lärare kan göra för att öka elevers motivation inför grammatikundervisningen i svenska. Syftet är att undersöka vad forskningen säger om högstadieelevers motivation inför grammatikundervisningen i svenska och vilka pedagogiska hjälpmedel som skulle vara användbara för att skapa motivation för detta moment i undervisningen. LÄS MER