Sökning: "svenskundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 263 uppsatser innehållade ordet svenskundervisning.

 1. 1. På väg till en narrativt fantasifull skola : Inlevelse, visuell litteracitet och narrativ kompetens i årskurs 4–6.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Johan Weilander; [2019]
  Nyckelord :Swedish language education; grades 4-6; narrative texts; documentary film; narrative imagination; visual literacy; narrative competence; multimodal teaching; empathy; life conditions; Svenskundervisning; årskurs 4-6; berättande texter; dokumentärfilm; narrativ fantasi; visuell litteracitet; narrativ kompetens; multimodalt lärande; inlevelse; livsvillkor;

  Sammanfattning : Den svenska skolans undervisning i det svenska språket har för avsikt att göra eleverna narrativt kompetenta, det vill säga, de ska kunna förstå och skapa berättande texter. Inom läroplanen finns dock en öppning för ett mer vidgat textbegrepp där det inkluderas visuell litteracitet, att eleverna exempelvis ska kunna förstå filmiska berättelser. LÄS MER

 2. 2. Använder lärare populärlitteratur i gymnasieskolans svenskundervisning? : Fem lärares syn på populärlitteratur i svenskundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Maria Steén Ejdeholm; [2019]
  Nyckelord :Läsutveckling; populärlitteratur; undervisning; lässtrategier; styrdokument;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en ökad kunskap om lärares erfarenheter av användandet av populärlitteratur i gymnasieskolans litteraturundervisning inom ämnet svenska, med särskilt fokus på elevers läsutveckling. För att uppnå syftet används tre frågeställningar: Hur kan populärlitteratur gynna gymnasieelevers läsutveckling? Hur används populärlitteratur i gymnasieskolans undervisning? Vad innebär begreppet populärlitteratur för lärare? Genom halvstrukturerade intervjuer med fem lärare på tre olika skolor i Sverige kan studiens syfte uppnås och frågeställningarna besvaras. LÄS MER

 3. 3. Svenskundervisningens artefakter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Eloise Jönsson Lindell; [2019]
  Nyckelord :Artefakt; Dator; Interaktion; Sociokulturellt perspektiv; Svenskundervisning;

  Sammanfattning : Den här studien tar upp vilka artefakter som används samt på vilket sätt dessa används i svenskundervisning i högstadiet på tre utvalda skolor i en stad i södra Skåne. Genom observationer av nio svensklektioner och genom intervjuer med fem undervisande lärare i svenska har en kvalitativ studie genomförts med syftet att undersöka och förstå olika klassrumsmiljöer när det gäller tillgängligheten och användningen av artefakter i svenskundervisningen. LÄS MER

 4. 4. Textval och läsförståelse i gymnasieskolans svenskundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Eddie Tollgert Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Svenskämnet; Gymnasieskolan; Textval; Läsförståelse; Ord och begrepp; Orsak- och verkanssamband; Textstruktur; Motivation; Bakgrundskunskaper; Textsamtal;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet har ämnat undersöka hur tre olika svensklärare väljer sina texter och hur utformningen av undervisningen med texterna görs. Syftet har också varit att undersöka vilka möjligheter och hinder lärarna uppfattar med texterna kopplat till läsförståelse. LÄS MER

 5. 5. Krigsskildringar i bilderböcker : Hur krig beskrivs och gestaltas i fyra bilderböcker med koppling till svenskundervisning i grundskolans senare år och på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Emelie Ödén; [2019]
  Nyckelord :Bilderbok; krig; textanalys; bildanalys; stilfigurer; svenskundervisning; grundskolans senare år; gymnasiet;

  Sammanfattning : Denna studie analyserar fyra bilderböcker: Den långa, långa resan av Ilon Wikland och Rose Lagercrantz (1995), Tänk dig att fly av Pimm van Hest (2018), Flykten av Francesca Sanna (2016) samt Dagen då kriget kom av Nicola Davis (2018). Bilderböckerna skildrar barn som faller offer för krig och deras resa till fredligare länder. LÄS MER