Sökning: "svenskundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 368 uppsatser innehållade ordet svenskundervisning.

 1. 1. Den etablerade kunskapens makt – en studie av icke-västerländsk litteratur i litteraturläromedel för gymnasieskolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Elias Björberg; Jonas Bengtsson; [2021-07-06]
  Nyckelord :läromedelsanalys; icke-västerländsk litteratur; svenskundervisning; postkolonialism; kvantitativ analys; innehållsanalys; performativitet;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker den icke-västerländska respektive västerländska fördelningen av litteraturi gymnasieundervisningens litteraturstudier. I syfte att utreda på vilket sätt icke-västerländsklitteratur framställs i svenskämnets läromedel studeras tre läroböcker från olika årtiondensom behandlar just ämnesområdet litteratur. LÄS MER

 2. 2. Högstadieelevers och svensklärares syn på kamratbedömning : En kvalitativ studie om formativ bedömning i svenskundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Amina Dedovic; [2021]
  Nyckelord :Kamratbedömning; kamratrespons; återkoppling; formativ bedömning; kunskapsutveckling; högstadielever; svensklärare; svenskundervisning;

  Sammanfattning : Eleverna brukar i undervisningssammanhang utföra en formativ kamratbedömning av varandras skolarbeten och stödmaterialet Kunskapsbedömning i skolan: praxis, begrepp, problem och möjligheter från Skolverket (s. 9) påvisar att formativ bedömning är bra för lärande. LÄS MER

 3. 3. Ett smörgåsbord för alla : - En kvalitativ intervjustudie av hur lärare beskriver inkludering i förhållande till differentierad undervisning i grundskolans tidigare år.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Frida Olsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskapen om hur några lärare beskriver begreppet inkludering i relation till differentierad undervisning i grundskolans tidigare år. Tidigare forskning visar komplexiteten kring definitionen av inkludering samt att det inte finns någon färdig mall att implementera. LÄS MER

 4. 4. Film i huvudrollen. Spelfilmens funktion i gymnasieskolans svenskundervisning - en intervjustudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Martin Janzon; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Berättande med rörlig bild dominerar idag unga människors fiktionskonsumtion och arbetet med ”film och andra medier” (Skolverket, 2011) är någonting som ingår i uppdraget för svensklärare på gymnasiet. I den här uppsatsen undersöks spelfilmens funktion i några lärares svenskundervisning på gymnasiet. LÄS MER

 5. 5. Lyssna för att lära : Lärares användning av högläsning och inläst material i svenskundervisning i årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Mattias Hägglund Molin; [2021]
  Nyckelord :Inläst material; ljudböcker; högläsning; fenomenografi; intervju; årskurs 4-6;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att om eleverna får lyssna på texter så kan de utveckla både läsförståelse och läslust. Denna studie behandlar hur svensklärare för årskurs 4-6 arbetar och tänker kring högläsning och inläst material. Studien har en fenomenografisk ansats och baseras på sex lärarintervjuer. LÄS MER