Sökning: "svenskundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 285 uppsatser innehållade ordet svenskundervisning.

 1. 1. På tal om muntlighet : Lågstadielärares perspektiv på stödstrukturer för organiserade samtal i svenskundervisningen

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Fanny Ferm; Maria Grossmann; [2020]
  Nyckelord :Scaffolding; primary school; teaching of Swedish; speech; talk; speaking activities; Stödstrukturer; stöttning; lågstadiet; svenskundervisning; muntlighet; muntlig förmåga; organiserade samtal;

  Sammanfattning : Föreliggande studie syftar till att undersöka vilka stödstrukturer lågstadielärare uppger att de bygger i klassrummet för att stötta organiserade samtal i svenskundervisningen. Studien tar sin utgångspunkt i den sociokulturella teorin där begreppet stödstruktur är centralt. LÄS MER

 2. 2. Vad sa amerikanen som skulle klippa sig hos frisören? - Are you free… sir? : En studie om läsförståelsestrategier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Edi Kolasinac; [2020]
  Nyckelord :Läsförståelsestrategier; lässtrategier; läsinlärning; pragmatism; didaktik; lärare; svenskundervisning; mellanstadiet; intervjustudie; reading comprehension strategies;

  Sammanfattning : Detta examensarbete kommer undersöka hur svensklärare i mellanstadiets årskurser 4–6 didaktiskt bedriver läsförståelsestrategier. Undersökningens teoretiska utgångspunkt har en pragmatiskt ansats, detta innebär följaktligen att svensklärarnas praktiska och reflekterade erfarenheter kommer att premieras då studien använder halvstrukturerade intervjuer som metod att generera data. LÄS MER

 3. 3. En integrerande svenskundervisning för nyanlända elever i årskurs F-3 : En intervjustudie om lärares uppfattning av undervisning och integrering av nyanlända elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Clara Almevall; [2020]
  Nyckelord :Nyanlända elever; interkulturell undervisning; svenska som andraspråk; modersmål;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie med intervjuer som tillvägagångssätt. Studien innehåller en forskningsöversiktöver elever med svenska som andraspråks svenskundervisning i åldersgruppen förskoleklassupp till årskurs tre, och en beskrivning av olika lärares uppfattningar om svenskundervisning för nyanländaelever. LÄS MER

 4. 4. Digitala verktyg som ett pedagogiskt verktyg i den tidiga läs- och skrivinlärningen, årskurs F-3.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Fanny Salomonsson Boström; [2020]
  Nyckelord :Läs- och skrivundervisning; digitala verktyg; sociokulturellt perspektiv; pedagogiskt verktyg;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka lärares användning av digitala verktyg i sin svenskundervisning och hur de arbetar för att använda dessa som ett pedagogiskt verktyg. För att besvara mitt syfte har frågeställningar skapats och utifrån dessa har det skett kvalitativa intervjuer med sex stycken lärare med behörighet att undervisa i svenska i årskurs F-3. LÄS MER

 5. 5. Skriv rätt överallt! - En kritisk diskursanalys av svensklärares inställningar till språkriktighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Lydia Lundkvist; [2020]
  Nyckelord :Språkriktighet; svenskundervisning; SFG; CDA; svensklärare;

  Sammanfattning : I uppsatsen studeras inlägg och kommentarer från en offentlig Facebookgrupp för svensklärare. Syftet med uppsatsen är att studera svensklärares inställningar till språkriktighet samt att resonera kring vad deras inställningar har för eventuella konsekvenser för svenskundervisningen. LÄS MER