Sökning: "svenskundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 436 uppsatser innehållade ordet svenskundervisning.

 1. 1. Torgny Lindgrens Ormens väg på hällebergeti gymnasieskolans svenskundervisning? : En studie om en romans didaktiska potential för kombinerad undervisning om värdegrund och ämneskunskap

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Jonathan Westergren; [2022]
  Nyckelord :Pedagogik; Torgny Lindgren; Litteratur; Didaktik; Värdegrund; Kunskapsuppdrag; Skola;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker Torgny Lindgrens roman Ormens väg på hälleberget och dess didaktiska potential vad gäller det dubbla uppdraget i skolan. Inledningsvis avhandlas en rad teoretiska förhållningssätt vad gäller den rådande synen på såväl läsning som skönlitteraturens relation till läsaren. LÄS MER

 2. 2. ”Jag mins den ljufwa tiden” : Lyrik som didaktiskt verktyg i undervisning om svenska språkets ortografiska utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Julia Uusitalo Kemi; [2022]
  Nyckelord :Språkhistoria; svenska språkets historia; ortografi; svenska språkets ortografi; ortografins utveckling; textanalys; komparativ metod; lyrik; svenskundervisning; didaktik; gymnasieskolan; styrdokument;

  Sammanfattning : Syftet med förevarande studie är att undersöka skönlitteratur, mer specifikt lyrik, från upplysningstiden fram till i dag med fokus på ortografi för att påvisa konkreta förslag på hur skönlitteratur kan användas som ett didaktiskt verktyg i undervisning i det svenska språkets ortografiska utveckling. Det valda materialet består av lyrik hämtad från sju litterära epoker. LÄS MER

 3. 3. Skrivdidaktik i svenskundervisningen och dess inverkan på elevers skrivförmåga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Sissela Diarra Qvist; [2022]
  Nyckelord :gymnasieskolan; skrivdidaktik; skrivkompetens; skrivundervisning; skrivutveckling; svenskundervisning;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av debatten om bristande skrivkompetens i skola och högskola syftar föreliggande kunskapsöversikt till att belysa vad som kännetecknar gymnasieskolans skrivundervisning i svenska. I anslutning till det undersöks vilken påverkan skrivundervisningen har på elevernas skrivutveckling. LÄS MER

 4. 4. "Dra åt helvete, Klädkodskollar" : ­En kvalitativ innehållsanalys av Jennifer Mathieus Moxie och hur den kan användas i ett värdegrundsarbete med fokus på feminism

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Nellie Kullbor; [2022]
  Nyckelord :Gender; Young Adult Literature; Fundamental Values in School; Jennifer Mathieu; Genus; Ungdomsromaner; Litteratursamtal; Värdegrund i Skolan; Jennifer Mathieu;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att belysa hur litteratur kan användas i ett integrerat värdegrundsarbete i svenskundervisning på gymnasiet, utifrån exemplet Jennifer Mathieus roman Moxie (2021), med fokus på jämställdhet mellan könen. Genom att analysera romanen utifrån genus- och feministisk teori har värdefulla delar ur romanen lyfts fram. LÄS MER

 5. 5. Digitala verktyg i svenskundervisningen : En kvalitativ studie om digitala verktyg i svenskundervisningen och hur det kan påverka elever som är i behov av stöd i skrivutvecklingen i årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Melissa Berntzen; [2022]
  Nyckelord :digitala verktyg; grundskolan; svenskundervisning; skrivutveckling; behov av stöd; extra anpassningar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER