Sökning: "friskolereform"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet friskolereform.

 1. 1. Fri från friskola, men till vilket pris? : En studie om fristående skolans effekter på vidareutbildning på högskola eller universitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Alexander Novakovic; [2022]
  Nyckelord :Independent school; Multiple regression analysis; Municipality fixed effects; Panel data; Swedish school reforms; Transition to university; Friskola; Friskolereform; Kommunfixa effekter; Multipel regressionsanalys; Paneldata; Övergång till högskola;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker huruvida studier på fristående gymnasieskola påverkar sannolikheten att påbörja vidareutbildning på högskola eller universitet. Detta studeras genom användande av paneldata över åren 2008-2021 för samtliga 290 kommuner i Sverige. LÄS MER

 2. 2. ”Maten är kass, men lärarna är snälla” : Recensioner av gymnasieskolor - ett beslutsunderlag för gymnasievalet på skolmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Mohammed Barakat; Rolf Östergren; [2019]
  Nyckelord :School; high school; secondary school; upper secondary school; review; reviews; rating system; review texts; rating; ratings; devolution; decentralization; municipalization; independent education reform; school reform; school choice; customer choice systems; customer choice models; voucher system; check system; school vouchers; freedom of choice; discourse; market discourse; marketization; market-oriented education system; market school; market; school marketing; school market; schools marketing; school information; school reviews; student reviews; open house; exit; voice; information society; information problems; information asymmetry; identity; identity creation; segregation; school segregation; content analysis; discourse analysis; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; liquid modernity; the risk society; Skola; skolan; gymnasiet; gymnasium; gymnasieskola; gymnasieskolan; gymnasieskolor; recension; recensioner; recensionssystem; recensionstext; recensionstexter; betyg; recensionsbetyg; omdöme; omdömen; decentralisering; decentraliseringen; kommunalisering; kommunaliseringen; friskolereform; friskolereformen; skolreformer; skolval; kundval; kundvalssystem; kundvalsmodell; kundvalsmodellen; vouchersystemet; vouchersystem; voucher; checksystem; skolpeng; valfrihet; valfriheten; skolval; skolvalet; gymnasieval; gymnasievalet; frisökning; diskurs; marknadsdiskurs; marknadisering; marknadsanpassad; marknadsanpassning; marknadsskola; marknadsskolan; skolmarknad; skolmarknaden; skolors marknadsföring; skolinformation; skolrecensioner; elevrecensioner; öppet hus; gymnasiemässa; sorti; sorti-strategi; protest; exit; voice; informationssamhälle; informationssamhället; informationsproblem; informationsproblemet; informationsasymmetri; identitet; identitetsskapande; segregation; skolsegregation; innehållsanalys; diskursanalys; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; den flytande moderniteten; risksamhället;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med uppsatsen är att få en förståelse för vad det är elever som söker till gymnasieskolan kan tänkas möta då de läser recensionstexter. Syftet är således att kartlägga recensionssystemets omfattning och innehåll kvantitativt; vad som tas upp i recensionstexterna, samt att undersöka hur recensionstexterna är konstruerade. LÄS MER

 3. 3. Religiösa friskolor - en fråga om religionsfrihet eller ökad segregation? : En studie om attityder gentemot religiösa friskolor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Frida Odell; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av den högaktuella mediala och politiska debatten om religiösa friskolor undersöker denna studie hur debatten kring dessa gick vid införandet av friskolereformen. Genom argumentationsanalys av två lärarfackliga medlemstidningar samt proposition och efterföljande motioner undersöks hur debatten om religiösa friskolor gick perioden strax före friskolereformen, hos såväl politiker som lärare och övriga aktörer inom skolans värld. LÄS MER

 4. 4. Valfrihet, effektivitet och konkurrens : En argumentationsanalys av 90-talskrisens roll i friskolereformen

  L2-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Therese Christoffersson; [2017]
  Nyckelord :new public management; commodification; privatisation; elementary school; friskolereform;

  Sammanfattning : This paper focuses on the link between economic context and legislation. In 1992, an extensivemarket led reform on Swedish elementary school made it possible for corporations and othernon-governmental foundations to run schools with funds from taxes. Meanwhile, Swedensuffered from a severe recession. LÄS MER

 5. 5. Förutsättningar för intern marknadsföring inom grundskolan 2010 : 1 + 1 = 3 Nya insikter om förhållandet mellan tal, lärare och ledning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Caroline Hultman; Maria Abrahamsen; [2010]
  Nyckelord :marketing; relations; communication; relationship marketing; networking; school; principal; teacher; gronroos; internal communications; communications; business communications; competition; swedish schoolsystem; loyal customers; reputation; win-win situation; relationsmarknadsföring; kommunikation; grundskolan; dialog; grönroos; intern marknadsföring; marknadsföring; marknadsförare på deltid; rektor; ledning; medbestämmande; insyn; demokrati; möte; dagordning; barn; elever; klasslärare; lärare; ämneslärare; nationella prov; kvalitetsredovisning; återkoppling; skola; friskola; fristående skola; friskolereform; kommunalisering; medbestämmande; nätverk; samarbete; kundfokus; grounded theory; konkurrens; skolbranschen; konkurrensförutsättningar; intern kommunikation; konkurrensfaktorer; anseende; rykte; word of mouth; vinna-vinna situation;

  Sammanfattning : I och med friskolereformen i början på 1990-talet har förutsättningarna för skolor förändrats och konkurrensen hårdnat. Marknadsföring av skolor har blivit allt vanligare och vilket anseende skolan har är avgörande. LÄS MER