Sökning: "marknadsdiskurs"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet marknadsdiskurs.

 1. 1. ”Maten är kass, men lärarna är snälla” : Recensioner av gymnasieskolor - ett beslutsunderlag för gymnasievalet på skolmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Mohammed Barakat; Rolf Östergren; [2019]
  Nyckelord :School; high school; secondary school; upper secondary school; review; reviews; rating system; review texts; rating; ratings; devolution; decentralization; municipalization; independent education reform; school reform; school choice; customer choice systems; customer choice models; voucher system; check system; school vouchers; freedom of choice; discourse; market discourse; marketization; market-oriented education system; market school; market; school marketing; school market; schools marketing; school information; school reviews; student reviews; open house; exit; voice; information society; information problems; information asymmetry; identity; identity creation; segregation; school segregation; content analysis; discourse analysis; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; liquid modernity; the risk society; Skola; skolan; gymnasiet; gymnasium; gymnasieskola; gymnasieskolan; gymnasieskolor; recension; recensioner; recensionssystem; recensionstext; recensionstexter; betyg; recensionsbetyg; omdöme; omdömen; decentralisering; decentraliseringen; kommunalisering; kommunaliseringen; friskolereform; friskolereformen; skolreformer; skolval; kundval; kundvalssystem; kundvalsmodell; kundvalsmodellen; vouchersystemet; vouchersystem; voucher; checksystem; skolpeng; valfrihet; valfriheten; skolval; skolvalet; gymnasieval; gymnasievalet; frisökning; diskurs; marknadsdiskurs; marknadisering; marknadsanpassad; marknadsanpassning; marknadsskola; marknadsskolan; skolmarknad; skolmarknaden; skolors marknadsföring; skolinformation; skolrecensioner; elevrecensioner; öppet hus; gymnasiemässa; sorti; sorti-strategi; protest; exit; voice; informationssamhälle; informationssamhället; informationsproblem; informationsproblemet; informationsasymmetri; identitet; identitetsskapande; segregation; skolsegregation; innehållsanalys; diskursanalys; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; den flytande moderniteten; risksamhället;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med uppsatsen är att få en förståelse för vad det är elever som söker till gymnasieskolan kan tänkas möta då de läser recensionstexter. Syftet är således att kartlägga recensionssystemets omfattning och innehåll kvantitativt; vad som tas upp i recensionstexterna, samt att undersöka hur recensionstexterna är konstruerade. LÄS MER

 2. 2. Medborgarfabriken: produktionen av den (o)hållbara samhällsmedborgaren i den svenska skolan?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sara Nylander; [2019]
  Nyckelord :Skola; nyliberala värden; hållbar utveckling; diskurs; makt; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vi står kanske inför en av vår tids största samhällsutmaningar då forskare menar att vi är på väg att möta den sjätte massutrotningen. Kontinuerligt rapporteras det om hur djurbestånd dör ut och om diverse klimatkatastrofer vilket till stor del beror på mänsklig aktivitet. LÄS MER

 3. 3. Entreprenörernas gymnasieskola : En kritisk diskursanalys av värdeord i gymnasieskolors informationstexter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Oskar Bernövall; [2017]
  Nyckelord :critical discourse analysis; buzz words; Norman Fairclough; upper secondary school; entrepreneur; kritisk diskursanalys; Norman Fairclough; gymnasieskolan; värdeord; entreprenörskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att se hur två diskurser, marknadsdiskurs och skoldiskurs, konstrueras i gymnasieskolors informationstexter. Dels genom värderingar, dels genom hur eleverna framställs. Texterna är tagna från skolornas hemsidor. LÄS MER

 4. 4. Talet om förskolans kvalitet. : En studie om förskollärares tal om kvalitet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Consuelo Serrate; [2016]
  Nyckelord :kvalitet; förskollärare; förskola; diskurs;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att ta reda på hur förskollärare talar om förskolans kvalitet. Studiens frågeställningar är: På vilka olika sätt talar förskollärarna om kvalitet och vilka diskurser kan urskiljas. Uppsatsens teoretiska ansats utgår från socialkonstruktionistiskt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Den trovärdiga, kunniga och öppna myndigheten : En kritisk analys av värdegrundstexters ideologiska förankring och ideationella struktur

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Carin Leibring Svedjedal; [2016]
  Nyckelord :värdegrund; vision; strategi; New Public Management; ideationell struktur; CDA; kritisk diskursanalys; textanalys;

  Sammanfattning : I föreliggande studie undersöks svenska statliga myndigheters värdegrundstexter. Uppsatsen skrivs inom projektet ”En ny genre och dess arkeologi: Svenska myndigheters värdegrundstexter”, och syftet är att se vilka språkliga medel som uttrycker önskade värderingar. LÄS MER