Sökning: "social constructionism"

Visar resultat 1 - 5 av 483 uppsatser innehållade orden social constructionism.

 1. 1. Bristande jämställdhet i bedömningar : En kvalitativ studie om hur socialsekreterare påverkas av faktorer inom socialtjänstens barnavård

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Felicia Wendel; Ellen Johansson; [2023]
  Nyckelord :Social work; social services; gender; intersectionality; gender equality.; Socialt arbete; socialtjänst; genus; intersektionalitet; jämställdhet.;

  Sammanfattning : Titel: Bristande jämställdhet i bedömningar Författare: Ellen Johansson och Felicia Wendel Syftet med studien var att undersöka om barns könstillhörighet, i eventuellt samspel med till exempel ålder, etnicitet och socioekonomisk bakgrund påverkar utredningsarbetet inom socialtjänstens barnavård samt vilken bedömning socialsekreterare gör. För att få fram studiens resultat använde vi oss utav kvalitativ metod och valde att intervjua socialsekreterare som arbetar inom socialtjänstens barnavård i Värmlands län. LÄS MER

 2. 2. The European refugee : A critical discourse analysis of Swedish newspapers and their portrayal of Ukrainian refugees

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Ipek Fekre; [2023]
  Nyckelord :Ukraine; refugees; media; discourse; news values; Orientalism;

  Sammanfattning : The study aims to analyze the two largest daily newspapers in Sweden, Dagens Nyheter and Svenska Dagbladet, and their portrayal of Ukrainian refugees. A critical discourse analysis analyzes 184 articles published between March 16 - April 24, 2022, and July 16 - September 30, 2022. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares diskurser om användning av digitala verktyg i förskolan : En kvalitativ studie om hur förskollärare talar om digitala verktyg.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Charlotte Andersson; Frida Andersen; [2023]
  Nyckelord :Preschool teachers; digital tools; discourse analysis; social constructionism; discourses.; Förskollärare; digitala verktyg; diskursanalys; socialkonstruktionism; diskurser;

  Sammanfattning : Vårt samhälle är under en ständig förändring och digitaliseringen är ett faktum, vilket ställer krav på verksamma förskollärare. Syftet med denna studie är att synliggöra de diskurser förskollärare tar i bruk och skapar samt hur förskollärare positionerar och legitimerar sig i frågan om användning av digitala verktyg i förskolan. LÄS MER

 4. 4. Ungdomsbrottslighet som moralisk panik - En kvalitativ innehållsanalys av framställningen av ungdomsbrottslighet i svensk dagspress under åren 2019-2022

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emmy Holmström; Amanda Pålsson; [2023]
  Nyckelord :Juvenile delinquency; juvenile delinquents; young criminals; newspaper media; constructions; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how the Swedish daily press constructs juvenile delinquency. We did this by studying 24 articles from three different Swedish newspapers. To qualify for the study, the articles had to include sufficient descriptions of the phenomenon of juvenile delinquency and juvenile delinquents. LÄS MER

 5. 5. Utbilda trädkramare, bergsbestigare eller tävlingsorienterare? : En intervjustudie om idrottslärares sätt att tala om friluftsliv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Erik Jorderud; Gabriel Ingemansson; [2023]
  Nyckelord :Platsresponsiv pedagogik; Diskursanalys; Friluftsliv; Friluftslivsundervisning; Aktivitetsdiskurs; Idrott- och hälsa; Utomhuspedagogik; Outdoor education;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med undersökningen är att skapa kunskap om hur idrottslärare på gymnasienivå talar om sitt arbete med friluftsliv. Analysen genomfördes med hjälp av en Foucault-inspirerad diskursanalys för att redovisa hur lärare talar om friluftsliv, naturen och ämnesplanen i förhållande till sin undervisning. LÄS MER