Sökning: "social constructionism"

Visar resultat 1 - 5 av 355 uppsatser innehållade orden social constructionism.

 1. 1. Hjärterum med substans : Att vara hemlös förälder i missbruk – motverkansmodellerna, forskningen och Barnkonventionen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :David Alfvenhierta; Filip Charpentier; [2019]
  Nyckelord :homelessness; parenting; children; social constructionism; perspective analysis; Housing First; staircase model; hemlöshet; förälder; barn; socialkonstruktivism; perspektivanalys; Bostad först; trappstegsmodellen; socialt arbete;

  Sammanfattning : Den här studien sker mot bakgrund av uppgifter i nyhetsmedier där det berättats om de svårigheter som hemlösa möter om det är föräldrar till barn som inte delar deras situation i hemlöshet. Den sker också mot bakgrund av att Barnkonventionen inom kort inkorporeras i svensk lagstiftning. LÄS MER

 2. 2. Surrogatmoderskap och objektifierandet av kvinnan : En dokumentstudie om konstruktioner i Statens Offentliga Utredningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Olivia Råberg; Andrea Melin; [2019]
  Nyckelord :surrogacy; surrogate mothers; social constructionism; Social Sciences;

  Sammanfattning : The objective of this study was to describe how surrogacy is constructed by the government official investigators through a document study consisting of five documents. Findings showed that the ethical dilemmas are difficult to handle and therefore difficult to prosecute. LÄS MER

 3. 3. Medias socialtjänst : En lokaltidnings porträttering av socialtjänsten i Södertälje kommun

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Lenita Larsson; Charlotte Svensson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att belysa hur media, i form av lokaltidningen Länstidningen, porträtterar socialtjänsten i Södertälje kommun. För att besvara syftet utgick vi från en kritisk diskursanalys där vi använde verktyg från Faircloughs tredimensionella modell för att analysera språkbruket i tidningsartiklarna. LÄS MER

 4. 4. SOCIALSEKRETERARES PÅ EKONOMISKT BISTÅND UPPLEVELSE AV ATT UTREDA SPELMISSBRUK

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Christian Bårdby; [2019]
  Nyckelord :Gambling; Gambling disorder; Gambling risks; Social construction; Social constructionism.;

  Sammanfattning : This study focuses on how gambling disorder is a part of the investigation at the social office. Gambling disorder is a part of Socialtjänstlagen. This new law came into effect 1/1-2018. The purpose of this study is to examine how the economic aid, in the social office, works with gambling disorder. LÄS MER

 5. 5. Vem är mannen i läroboken? : En analys med fokus på män i Svenska som andraspråk 1 och Engelska 5

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Viktor Staflund; [2019]
  Nyckelord :maskulinitet; läromedel; genus; svenska som andraspråk; läromedelsanalys; socialkonstruktionism;

  Sammanfattning : This study investigates how men are portrayed in two different textbooks designed for courses in English 5 and Swedish as a second langue 1 at Swedish upper secondary school level. By examining which type of character traits male characters display in mentioned textbooks the goal was to decide whether main characters of the male sex are portrayed as gender stereotypical or not. LÄS MER