Sökning: "marknadsanpassad"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet marknadsanpassad.

 1. 1. ”Maten är kass, men lärarna är snälla” : Recensioner av gymnasieskolor - ett beslutsunderlag för gymnasievalet på skolmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Mohammed Barakat; Rolf Östergren; [2019]
  Nyckelord :School; high school; secondary school; upper secondary school; review; reviews; rating system; review texts; rating; ratings; devolution; decentralization; municipalization; independent education reform; school reform; school choice; customer choice systems; customer choice models; voucher system; check system; school vouchers; freedom of choice; discourse; market discourse; marketization; market-oriented education system; market school; market; school marketing; school market; schools marketing; school information; school reviews; student reviews; open house; exit; voice; information society; information problems; information asymmetry; identity; identity creation; segregation; school segregation; content analysis; discourse analysis; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; liquid modernity; the risk society; Skola; skolan; gymnasiet; gymnasium; gymnasieskola; gymnasieskolan; gymnasieskolor; recension; recensioner; recensionssystem; recensionstext; recensionstexter; betyg; recensionsbetyg; omdöme; omdömen; decentralisering; decentraliseringen; kommunalisering; kommunaliseringen; friskolereform; friskolereformen; skolreformer; skolval; kundval; kundvalssystem; kundvalsmodell; kundvalsmodellen; vouchersystemet; vouchersystem; voucher; checksystem; skolpeng; valfrihet; valfriheten; skolval; skolvalet; gymnasieval; gymnasievalet; frisökning; diskurs; marknadsdiskurs; marknadisering; marknadsanpassad; marknadsanpassning; marknadsskola; marknadsskolan; skolmarknad; skolmarknaden; skolors marknadsföring; skolinformation; skolrecensioner; elevrecensioner; öppet hus; gymnasiemässa; sorti; sorti-strategi; protest; exit; voice; informationssamhälle; informationssamhället; informationsproblem; informationsproblemet; informationsasymmetri; identitet; identitetsskapande; segregation; skolsegregation; innehållsanalys; diskursanalys; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; den flytande moderniteten; risksamhället;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med uppsatsen är att få en förståelse för vad det är elever som söker till gymnasieskolan kan tänkas möta då de läser recensionstexter. Syftet är således att kartlägga recensionssystemets omfattning och innehåll kvantitativt; vad som tas upp i recensionstexterna, samt att undersöka hur recensionstexterna är konstruerade. LÄS MER

 2. 2. Tomträttens vara eller icke vara i Huddinge kommun

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Patrick Johansson; [2019]
  Nyckelord :Site leasehold; site leasehold agreement; site lessee; site leasehold grant; ground rent; Tomträtt; tomträttsavgäld; tomträttshavare; tomträttsavtal; tomträttsupplåtelse;

  Sammanfattning : Sedan år 1907 har det i Sverige varit möjligt att upplåta en fastighet med tomträtt. Tomträtten är en nyttjanderätt som innebär att tomträttshavaren har rätt att nyttja en fastighet mot av årlig avgäld. Endast det allmänna får upplåta tomträtt vilket oftast är kommun men även stat får upplåta tomträtt. LÄS MER

 3. 3. Urbana nomader : Likheter och ojämlikheter på en rörlig bostadsmarknad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Marie Ekblad; [2018]
  Nyckelord :Stockholm; bostad; flyttkedja; bostadsbrist; urban; nomad; kosmopolit; livsstil; bostadsmarknad; arkitektur; rendering; Tellus Towers; Norra tornen; Snabba hus; Continental Apartments; Tentafabriken; SSM; Oscar Properties; Axxonen; Brahe Suites; Altitude; Stockholmshus; allmännyttan; höghus; skyskrapa; konceptboende; premiumbostad;

  Sammanfattning : I det här examensarbetet i arkitektur analyseras en ny typ av bostäder i Stockholmsområdet: konceptboendet. Bostadstypen är skapad för en ”urban nomad”. LÄS MER

 4. 4. Vad påverkar folkbibliotekens inköp av skönlitteratur för vuxna : en jämförande studie av ett svenskt folkbibliotek och dess engelska motsvarighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :AnnCatrin Hallstensson; Eva Risberg; [2013]
  Nyckelord :England; styrdokument; kvalitet; social inkludering; folkbibliotek; Sverige; inköp av skönlitteratur; marknadsanpassad;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor thesis is to do a comparativecase study between a public library in Sweden and one in England. Our aim is to examine what factors affect alibrarian in charge of purchasing fiction for adults and to what degree. LÄS MER

 5. 5. Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan - retoriska harmoniseringar

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linnéa Holmberg; [2013]
  Nyckelord :systematiskt kvalitetsarbete; förskola; ideologiska dilemman; subjektspositioner; policydokument;

  Sammanfattning : En lansering av ett behov av systematiskt kvalitetsarbete i förskolan är i skeende i och med en omfattande nyproduktion av policydokument, däribland en reviderad läroplan, ny skollag och nytt stödmaterial från Skolverket. Uppsatsens syfte är att granska hur en strukturerad form av kvalitetsarbete konstrueras, legitimeras och realiseras genom språket i olika policydokument, dvs. LÄS MER