Sökning: "skolvalet"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade ordet skolvalet.

 1. 1. Klarspråk och klarspråksråd En textanalys av sex kommuners webbtexter om skolvalet till grundskolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Nina Bejre; [2019-09-19]
  Nyckelord :klarspråk; språkkonsult; myndighetstexter; skolval; textanalys; lix;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur ändamålsenligt sex kommuner i Sverige tillämpar klarspråk i webbtexter till en bred mottagargrupp. Texterna riktar sig till vårdnadshavare och handlar om skolvalet till grundskolan. Det här är ett intressant material att analysera av många olika anledningar. LÄS MER

 2. 2. En likvärdig skola - lättare sagt än gjort?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Martin Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Det fria skolvalet; likvärdighet och skolsegregation;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt undersöker huruvida det fria skolvalet har påverkat likvärdigheten i svensk skola. Kunskapsöversikten utgörs av svensk forskning men även inslag av internationella mätningar förekommer. Materialet som har använts har hämtats ifrån Google Scholar, Libsearch samt SwePub. LÄS MER

 3. 3. ”Maten är kass, men lärarna är snälla” : Recensioner av gymnasieskolor - ett beslutsunderlag för gymnasievalet på skolmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Mohammed Barakat; Rolf Östergren; [2019]
  Nyckelord :School; high school; secondary school; upper secondary school; review; reviews; rating system; review texts; rating; ratings; devolution; decentralization; municipalization; independent education reform; school reform; school choice; customer choice systems; customer choice models; voucher system; check system; school vouchers; freedom of choice; discourse; market discourse; marketization; market-oriented education system; market school; market; school marketing; school market; schools marketing; school information; school reviews; student reviews; open house; exit; voice; information society; information problems; information asymmetry; identity; identity creation; segregation; school segregation; content analysis; discourse analysis; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; liquid modernity; the risk society; Skola; skolan; gymnasiet; gymnasium; gymnasieskola; gymnasieskolan; gymnasieskolor; recension; recensioner; recensionssystem; recensionstext; recensionstexter; betyg; recensionsbetyg; omdöme; omdömen; decentralisering; decentraliseringen; kommunalisering; kommunaliseringen; friskolereform; friskolereformen; skolreformer; skolval; kundval; kundvalssystem; kundvalsmodell; kundvalsmodellen; vouchersystemet; vouchersystem; voucher; checksystem; skolpeng; valfrihet; valfriheten; skolval; skolvalet; gymnasieval; gymnasievalet; frisökning; diskurs; marknadsdiskurs; marknadisering; marknadsanpassad; marknadsanpassning; marknadsskola; marknadsskolan; skolmarknad; skolmarknaden; skolors marknadsföring; skolinformation; skolrecensioner; elevrecensioner; öppet hus; gymnasiemässa; sorti; sorti-strategi; protest; exit; voice; informationssamhälle; informationssamhället; informationsproblem; informationsproblemet; informationsasymmetri; identitet; identitetsskapande; segregation; skolsegregation; innehållsanalys; diskursanalys; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; den flytande moderniteten; risksamhället;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med uppsatsen är att få en förståelse för vad det är elever som söker till gymnasieskolan kan tänkas möta då de läser recensionstexter. Syftet är således att kartlägga recensionssystemets omfattning och innehåll kvantitativt; vad som tas upp i recensionstexterna, samt att undersöka hur recensionstexterna är konstruerade. LÄS MER

 4. 4. Det fria skolvalets legitimitet : En filosofisk analys om autonomins egenvärde, paternalistiska interventioner och rättviseteoretiska principer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Jonas Galatius; [2019]
  Nyckelord :Free choice of school; individual rights; equality; positive and negative freedom; autonomy; paternalism; principles of justice.; Det fria skolvalet; individuella rättigheter; jämlikhet; positiv och negativ frihet; autonomi; paternalism; rättviseprinciper.;

  Sammanfattning : The name of this essay is The legitimacy of the free choice of school – a philosophical studyabout the value of autonomy in the context of paternalistic interventions and principles ofjustice. The aim of this essay is to examine how the free choice of school can be legitimizedthrough perspectives regarding principles of justice. LÄS MER

 5. 5. Etnicitet och skolprestation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Alexander Fransson; [2019]
  Nyckelord :Achievement; Ethnicity; PE; etnicitet; idrott och hälsa; multikulturell; Physical education; prestation; performance;

  Sammanfattning : Enligt skolverkets rapport (2016) har det visat sig att elever med utländsk bakgrund, både första och andra generationens immigranter, presterar sämre i skolan än de eleverna med svensk bakgrund. Denna kunskapsöversikt har som syfte att i skolan, främst i ämnet idrott och hälsa, kartlägga och problematisera hur elevernas etniska bakgrund påverkar deras skolprestation. LÄS MER