Sökning: "adult learning"

Visar resultat 1 - 5 av 285 uppsatser innehållade orden adult learning.

 1. 1. Widareutbildning Wia Webben : En studie om engagemang i webbaserad kompetensutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande i Stem

  Författare :Josefin Kumlin; [2021]
  Nyckelord :adult learning; competency enhancement; web-based learning; kompetensutveckling; vuxnas lärande; webbaserat lärande;

  Sammanfattning : Dagens tekniska utveckling innebär snabba förändringar för många yrken. För att medborgare ska fortsätta att vara anställningsbara krävs kontinuerlig vidareutbildning och kompetensutveckling. LÄS MER

 2. 2. Connecting to nature in pre-school : a study of place experiences in a low-social economic area related to children´s development

  Master-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Amanda Guimarães Gabriel; [2021]
  Nyckelord :childhood place relations; sense of place in childhood; sense of place in childhood; children s development; outdoor place relations; nature and children s development; learning; low-social economic environments; vulnerable environments; narrative map;

  Sammanfattning : Outdoor environments and nature could positively support pre-school children living in lowsocial economic urban environments. By valuing the role of lived experiences, this research explores how outdoor places and nature could support and counteract the widespread inequities that affect these children. LÄS MER

 3. 3. Det livslånga lärandet : Om betydelsen av ålder och känsla inför att lära sig nya digitala verktyg.

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Pia Floberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien undersökte hypotesen om att medarbetare 48 år> på Arbetsförmedlingen oftare har ett mer negativt förhållningssätt i form av en ovilja till att använda samt lära sig nya digitala verktyg i arbetet, än vad medarbetare <47 år har. Resultatet visade att hypotesen saknade grund och kunde falsifieras, då majoriteten av alla respondenter oavsett ålder oftare beskrev en mer positiv känsla för att använda samt lära sig nya digitala verktyg. LÄS MER

 4. 4. Lekens betydelse för barns lärande : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattning om barns lek i förskolan sett utifrån ett lärandeperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Linnéa Granath; [2021]
  Nyckelord :Preschool; preschool teacher; play; learning; teaching; sociocultural perspective.; Förskola; förskollärare; lek; lärande; undervisning; sociokulturellt perspektiv.;

  Sammanfattning : Denna studie har till syfte att undersöka förskollärarnas uppfattning och användande av lek i relation till lärande i förskolans verksamhet. Studien ska belysa och handla om att studera lekens betydelse för barns lärande, utifrån några förskollärares perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Digital kamratrespons i svenska som andraspråk : Design för ökat kollaborativt lärande inom mångkulturell vuxenutbildning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Veronica Granlund; [2021]
  Nyckelord :Digital peer response; Swedish as a second language; computer supported collaborative learning; computer assisted language learning; Digital kamratrespons; svenska som andraspråk; datorstött samarbete för lärande; datorstödd språkinlärning;

  Sammanfattning : Corona-pandemin har påverkat utbildningen på många sätt, inte minst för dem som studerar svenska som andraspråk. Interaktion, kommunikation och kollaborativt lärande är viktiga delar av språkinlärning och något som blivit lidande av den påtvingade distansundervisningen. LÄS MER