Sökning: "matematikångest"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet matematikångest.

 1. 1. Matematikångest ur ett lärarperspektiv - En studie om hur lärare resonerar kring och hanterar matematikångest hos elever i låg- och mellanstadiet.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Olivia Hertzberg Carling; [2019-03-08]
  Nyckelord :elev; föräldrar; lärarperspektiv; matematikångest; orsaker; självbild; ålder; åtgärder;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning var att ta reda på hur några lärare i matematik på låg- och mellanstadiet resonerar kring och hanterar elever med matematikångest. En kvalitativ undersökning har gjorts i form av en semistrukturerad intervju med sju lärare. LÄS MER

 2. 2. Matematikångestens påverkan på gymnasieelevers prestationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johan Svensson; [2019]
  Nyckelord :Matematikångest; mathematics anxiety; Gymnasieskolan; Prestation; Matematikundervisning; High school; Mathematics education; effects; achievements;

  Sammanfattning : Det finns i skolan väldigt många elever som lider av matematikångest. För att veta hur matematikångesten påverkar elevers resultat har i denna kunskapsöversikt forskning om just detta sammanställts. För att hitta forskning i detta området har en fråga formulerats: På vilka sätt påverkar matematikångest gymnasieelevers prestationer. LÄS MER

 3. 3. Matematikångest i skolan : En kvalitativ intervjustudie om hur undervisningens utformning och lärares arbete eventuellt kan påverka förekomsten av matematikångest hos elever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Peter Isaksson; [2018]
  Nyckelord :Matematikångest; matematik; ångest; undervisning;

  Sammanfattning : Matematikångest är ett förhållandevis vanligt förekommande fenomen som kan ha en starkt negativ inverkan på en individs inställning till matematikämnet i skolan. Två komponenter till matematikångest har i studier visat sig kunna vara en persons självuppfattning och upplevda självförmåga i förhållande till matematik. LÄS MER

 4. 4. Matematikångest hos elever och lärarstudenter : En litteraturstudie om förekomsten av ångestkänslor relaterade till matematik hos elever i grundskolan samt hos lärarstudenter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Peter Isaksson; [2017]
  Nyckelord :math anxiety; mathematics anxiety; matematik; ångest; grundskola; lärarstudenter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att införskaffa kunskap om förekomsten av math anxiety, ångestkänslor i förhållande till matematik, samt om det kan förebyggas. Fokus för studien har varit elever i grundskolans tidigare år samt lärarstudenter. LÄS MER

 5. 5. Matematikångest : "Det är liksom helt svart..."

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Cecilia Erlandsson; [2017]
  Nyckelord :Fenomenologisk ansats; högstadiet; matematikångest; matematikängslan; relationellt perspektiv; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Under mina tjugo år som matematiklärare har jag mött ett flertal elever som utvecklat en oro och en ängslan för matematikämnet. Mitt intresse för matematikångest har växt vilket resulterat i denna studie. LÄS MER