Sökning: "matematikångest"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet matematikångest.

 1. 1. Matematikångest

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Louise Läckström; Maya Molin; [2021-08-19]
  Nyckelord :matematikångest; matematikängslan; känslosamma svårigheter med matematik; matematiksvårigheter;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka några lärares erfarenheter kring elevers matematikångest, hur och i vilka situationer detta yttrar sig och hur några lärare arbetar för att hantera och förebygga elevernas matematikångest. Detta för att skapa en större förståelse kring hur lärare kan förebygga så att eleverna inte behöver känna matematikångest. LÄS MER

 2. 2. Att räkna med bråk : Samband mellan matematikångest, konflikter och dess hantering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Louise Sehlstedt; [2021]
  Nyckelord :Classroom conflicts; Conflict management; Learning environment; Math anxiety; Klassrumskonflikter; Konflikthantering; Lärandemiljö; Matematikångest.;

  Sammanfattning : I en multimetodial studie kombinerades kvalitativa enkätundersökningar om konflikthantering, riktade till matematiklärare, med kvantitativa enkätundersökningar om konfliktfrekvenser och matematikångest, riktade till deras klasser, för att belysa om frekvensen av klassrumskonflikter och dess hantering har ett samband med matematikångest. Sex lärare deltog tillsammans med totalt 201 elever, fördelat på elva klasser på högstadiet och gymnasiet. LÄS MER

 3. 3. Elevers berättelser om matematik : Ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :ola tindberg; [2021]
  Nyckelord :Elevperspektiv; livsberättelser; matematiksvårigheter; matematikångest; speciallärare;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Tindberg, Ola (2018). Elevers berättelser om matematik. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Matematikångest - En kvalitativ studie om speciallärares, specialpedagogers och lärares erfarenheter kring elever i matematikångest

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Lena Nordin; Linda Sundbladh; [2021]
  Nyckelord :math anxiety; mathematics anxiety; matematikångest; matematikängslan; matematikoro; matematiksvårigheter; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med ökad kunskap om matematikångest utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv genom att intervjua speciallärare, specialpedagoger och lärare som alla arbetar inom det pedagogiska fältet där matematikångest uppträder. Studien är inspirerad av en kvalitativ ansats med intervjuer som datainsamlingsmetod. LÄS MER

 5. 5. Speciallärares erfarenheter av arbete med elever i matematiksvårigheter - från identifiering till stödinsatser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Veronica Persson; Marie Tannfors; [2021]
  Nyckelord :identifiering; matematiksvårigheter; speciallärare; stödinsatser;

  Sammanfattning : Matematik är det ämne där flest elever upplever ett misslyckande och har svårt att tillgodogöra sig undervisningen. Därmed är det viktigt att i ett tidigt skede upptäcka och hjälpa elever som riskerar att utveckla matematiksvårigheter. LÄS MER