Sökning: "gymnasieval"

Visar resultat 1 - 5 av 185 uppsatser innehållade ordet gymnasieval.

 1. 1. Valet är ditt, men...

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Camilla Ekmark; Ingelise Reed; [2019]
  Nyckelord :Bourdieu; föräldrar; gymnasieval; inflytande; kapital;

  Sammanfattning : In today´s society, students are expected to have the understanding necessary to make informed career decisions that align both their interest and education with a rapidly evolving job market. Parents are an important figure in the child´s decision-making process. LÄS MER

 2. 2. Tur med klasskulturen? : En komparativ undersökning om enskilda elevers förutsättning till utbildning utifrån klassens sammansättning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Jimmy Bladh; [2019]
  Nyckelord :utbildningskapital; geografisk plats; eftergymnasial utbildning; utbildningssociologi;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur skolklassens kollektiva attityder till utbildning påverkas av enskilda elevers utbildningskapital enligt Ida Lidegrans definition, och hur förutsättningar till utbildning kan skilja beroende på eventuella skillnader mellan de olika geografiska platser som skolor är. Detta eftersom gymnasiestudierna blir än viktigare i takt med att efterfrågan på eftergymnasial kompetens eftersöks i högre utsträckning. LÄS MER

 3. 3. ”Maten är kass, men lärarna är snälla” : Recensioner av gymnasieskolor - ett beslutsunderlag för gymnasievalet på skolmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Mohammed Barakat; Rolf Östergren; [2019]
  Nyckelord :School; high school; secondary school; upper secondary school; review; reviews; rating system; review texts; rating; ratings; devolution; decentralization; municipalization; independent education reform; school reform; school choice; customer choice systems; customer choice models; voucher system; check system; school vouchers; freedom of choice; discourse; market discourse; marketization; market-oriented education system; market school; market; school marketing; school market; schools marketing; school information; school reviews; student reviews; open house; exit; voice; information society; information problems; information asymmetry; identity; identity creation; segregation; school segregation; content analysis; discourse analysis; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; liquid modernity; the risk society; Skola; skolan; gymnasiet; gymnasium; gymnasieskola; gymnasieskolan; gymnasieskolor; recension; recensioner; recensionssystem; recensionstext; recensionstexter; betyg; recensionsbetyg; omdöme; omdömen; decentralisering; decentraliseringen; kommunalisering; kommunaliseringen; friskolereform; friskolereformen; skolreformer; skolval; kundval; kundvalssystem; kundvalsmodell; kundvalsmodellen; vouchersystemet; vouchersystem; voucher; checksystem; skolpeng; valfrihet; valfriheten; skolval; skolvalet; gymnasieval; gymnasievalet; frisökning; diskurs; marknadsdiskurs; marknadisering; marknadsanpassad; marknadsanpassning; marknadsskola; marknadsskolan; skolmarknad; skolmarknaden; skolors marknadsföring; skolinformation; skolrecensioner; elevrecensioner; öppet hus; gymnasiemässa; sorti; sorti-strategi; protest; exit; voice; informationssamhälle; informationssamhället; informationsproblem; informationsproblemet; informationsasymmetri; identitet; identitetsskapande; segregation; skolsegregation; innehållsanalys; diskursanalys; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; den flytande moderniteten; risksamhället;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med uppsatsen är att få en förståelse för vad det är elever som söker till gymnasieskolan kan tänkas möta då de läser recensionstexter. Syftet är således att kartlägga recensionssystemets omfattning och innehåll kvantitativt; vad som tas upp i recensionstexterna, samt att undersöka hur recensionstexterna är konstruerade. LÄS MER

 4. 4. Prao i backspegeln

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Madelen Nilsson; Lena Rennemark; [2019]
  Nyckelord :för- och efterarbete; gymnasieval; handlingshorisont; kvalitetsarbete; prao;

  Sammanfattning : Prao i grundskolan har mellan åren 1994 och 2018 varit ett frivilligt inslag enligt läroplanen. Under dessa år har många skolor ändå valt att fortsätta tillämpa prao, men med skiftande kvalitet enligt tidigare forskning på området. LÄS MER

 5. 5. Bristen på arbetsmarknadskunskap i grundskolan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Josefin Månsson; Inesa Velić; [2019]
  Nyckelord :Arbetsmarknadskunskap; Career Management Skills; gymnasievalet; handlingshorisont; yrke;

  Sammanfattning : Då arbetsmarknader har vidgats ut till Europa och världen har antalet yrken och utbildningar ökat. Detta gör att elever idag kan uppleva sitt framtidsval som komplicerat och många uppvisar en oro inför framtiden. Dock visar de elever som har fått information om arbetsmarknaden en mindre oro kring framtiden. LÄS MER