Sökning: "systematiskt kvalitetsarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 216 uppsatser innehållade orden systematiskt kvalitetsarbete.

 1. 1. ”Det måste ner i klassrummen” : - En studie om rektorers resonemang kring elevhälsoarbete i det systematiska kvalitetsarbetet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Jenny Murvik; [2023]
  Nyckelord :Systematisk kvalitetsarbete; systematisk kvalitetsredovisning; elevhälsoarbete; elevhälsoteam; rektor.;

  Sammanfattning : Skolan har i uppdrag att verka för alla elevers utveckling inom flertalet olika områden, så som kunskapsutveckling men även inom exempelvis hälsa, god värdegrund och genusfrågor, samt erbjuda ett sammanhang som är gynnsamt för denna utveckling (Skolverket, 2022). En del i arbetet för att erbjuda eleverna en god kvalitet i sin skolgång är det systematiska kvalitetsarbetet och detta arbete ska omfatta hela skolan, däribland elevhälsoteamet. LÄS MER

 2. 2. Resursfördelning i relation till utbildningens likvärdighet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Sofia Gustafsson; Disa Hedman; [2023]
  Nyckelord :Förskola Helhet Nivåer Resursfördelning Likvärdighet Systemteori Systematiskt kvalitetsarbete;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka begreppet likvärdig utbildning inom det kommunala kontra de privata verksamheterna kopplat till rektors resursfördelning och förskollärarens handlingsutrymme. Studien har genomförts i två närliggande kommuner i södra Sverige på fyra förskolor. LÄS MER

 3. 3. ”Det är ju tid man tar från brukarna, på uppgifter som är till för organisationen” : En studie om kvalitetsarbetet inom LSS ur ett djupgående medarbetarperspektiv

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Julia Reijers; [2022]
  Nyckelord :Kvalitetsarbete; Utvärdering; New public management; Offentlig sektor;

  Sammanfattning : Kraven på utvärdering, systematiskt kvalitetsarbete och kontroll har de senaste fyra decennierna ökat i den offentliga sektorn. Denna ökning beror bland annat på genomförandet av nya organisationsreformer i Sverige som sorteras in under samlingsnamnet New public management (NPM). LÄS MER

 4. 4. Skolbibliotekskultur finns det? : En ansats att söka efter gemensamma värderingar i ett urval av erkänt framgångsrika skolbiblioteksverksamheter.

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Anni Agélii; [2022]
  Nyckelord :Total Quality Management; Quality Culture; Organizational Culture; Values; Leadership; Co-leadership; School library; School library quality; Kvalitetskultur; Organisationskultur; Värderingar; Ledarskap; Medledarskap; Skolbibliotek; Skolbibliotekskvalitet;

  Sammanfattning : Kvalitetskultur är en del av organisationens kultur och en viktig del av att upprätthålla eller förändra en kultur är ledarskapet. I skolorganisationer finns många krav på verksamhetens innehåll och kvalitet i form av lagar och styrdokument. LÄS MER

 5. 5. Skolchefens avsikter att förbättra fritidshemmets undervisning : - Den dimensionella modellen prövas för analys av huvudmannaplaner

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Carina Mokvist Koutakis; [2022]
  Nyckelord :Leisure-time Centre LtC ; Superintendent; Systematic quality Development Work; Schoolboard; Plan; the Dimensional model; School Improvement; System Theory; Fritidshem; skolchef; systematiskt kvalitetsarbete; huvudman; plan; dimensionella modellen; skolförbättring; systemteori;

  Sammanfattning : Syftet med studien i föreliggande uppsats är att pröva hur dimensionella modellen kan bedöma de avsikter skolchefen formulerar för att förbättra fritidshemmets undervisning, för att, i ett nästa steg, bidra i det systematiska kvalitetsarbetet.  Frågeställningen undersöker på vilket sätt den dimensionella modellens kvalitativa bedömningskriterier kan bidra, dels med kvalitativa bedömningar av skolchefens avsikter att förbättra fritidshemmets undervisning, dels fungera som underlag att generera formativa frågor för kommande systematiska kvalitetsarbete. LÄS MER