Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka och få en bild av hur det systematiska kvalitetsarbetet utförs på olika förskolor och hur det påverkar kvaliteten för en likvärdig förskola. Problemet som vi studerat är att det är stor tolkningsbarhet av styrdokumenten på förskolan vilket påverkar utbildningen. På grund av den stora tolkningsbarheten blir det motsägelsefullt till att faktiskt leva upp till styrdokumenten om en likvärdig förskola (Skolverket, 2018). Forskningsfrågorna som ligger till grund för studien är följande 1, Hur beskriver förskollärare och förskolechefer det systematiska kvalitetsarbetet? 2, Hur används resultaten av det systematiska kvalitetsarbetet för att utveckla verksamheten och utbildningen? 3, Skiljer sig det systematiska kvalitetsarbetet åt på olika förskolor? Vi har under vår fördjupning av arbetet skrivit fram ett fjärde tema i resultatet. Vår fjärde fråga lyder; Vilka möjligheter finns att faktiskt påverka politikernas resursfördelning genom det systematiska kvalitetsarbetet? Studien baseras på en kvalitativ metod där vi använt oss av intervjuer för att samla in empiri. Intervjuerna har spelats in med bild och ljud som vi sedan transkriberat och läst igenom. Resultatet visar att på två viktiga faktorer som påverkar arbetet med SKA. Det första är tydlighet i uppdraget och det andra är styrning och ledning på rektors-huvudmanna-och politikernivå. Detta upptäcktes under vår insamling av empiri och under arbetets gång. Utifrån vår analys ser vi att det är avgörande att det finns en tydlig styrning och ledning för att uppdraget ska utföras. Det är i alla led från verksamhetsnivå och upp till politiknivå det behövs en tydlighet och uppföljning för att kunna göra den kvalitetsutvecklingen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)