Sökning: "customer choice models"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden customer choice models.

 1. 1. ”Maten är kass, men lärarna är snälla” : Recensioner av gymnasieskolor - ett beslutsunderlag för gymnasievalet på skolmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Mohammed Barakat; Rolf Östergren; [2019]
  Nyckelord :School; high school; secondary school; upper secondary school; review; reviews; rating system; review texts; rating; ratings; devolution; decentralization; municipalization; independent education reform; school reform; school choice; customer choice systems; customer choice models; voucher system; check system; school vouchers; freedom of choice; discourse; market discourse; marketization; market-oriented education system; market school; market; school marketing; school market; schools marketing; school information; school reviews; student reviews; open house; exit; voice; information society; information problems; information asymmetry; identity; identity creation; segregation; school segregation; content analysis; discourse analysis; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; liquid modernity; the risk society; Skola; skolan; gymnasiet; gymnasium; gymnasieskola; gymnasieskolan; gymnasieskolor; recension; recensioner; recensionssystem; recensionstext; recensionstexter; betyg; recensionsbetyg; omdöme; omdömen; decentralisering; decentraliseringen; kommunalisering; kommunaliseringen; friskolereform; friskolereformen; skolreformer; skolval; kundval; kundvalssystem; kundvalsmodell; kundvalsmodellen; vouchersystemet; vouchersystem; voucher; checksystem; skolpeng; valfrihet; valfriheten; skolval; skolvalet; gymnasieval; gymnasievalet; frisökning; diskurs; marknadsdiskurs; marknadisering; marknadsanpassad; marknadsanpassning; marknadsskola; marknadsskolan; skolmarknad; skolmarknaden; skolors marknadsföring; skolinformation; skolrecensioner; elevrecensioner; öppet hus; gymnasiemässa; sorti; sorti-strategi; protest; exit; voice; informationssamhälle; informationssamhället; informationsproblem; informationsproblemet; informationsasymmetri; identitet; identitetsskapande; segregation; skolsegregation; innehållsanalys; diskursanalys; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; den flytande moderniteten; risksamhället;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med uppsatsen är att få en förståelse för vad det är elever som söker till gymnasieskolan kan tänkas möta då de läser recensionstexter. Syftet är således att kartlägga recensionssystemets omfattning och innehåll kvantitativt; vad som tas upp i recensionstexterna, samt att undersöka hur recensionstexterna är konstruerade. LÄS MER

 2. 2. Cirkulär ekonomi integrerad i affärsmodellen : en fallstudie av industriföretaget Dustcontrol AB

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Ellinor Berg; Lovisa Larsson; Karolina Svensson; [2018]
  Nyckelord :affärsmodell; cirkulär ekonomi; integrering; miljöarbete; små- och medelstora företag;

  Sammanfattning : Världen över råder en diskussion kring den globala resurshanteringen och dess påföljder, då jordens resurser förbrukas allt snabbare. Majoriteten av företagen har idag ett linjärt synsätt i sin affärsmodell, vilket innebär att de inte tar hänsyn till vad som händer med produkten efter slutkonsumtion. LÄS MER

 3. 3. Underhållsstrategier för bostadsfastigheter : fem modeller för inre underhåll

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Safir Ismail; [2018]
  Nyckelord :Property maintenance; housing maintenance; apartment maintenance; Fastighetsunderhåll; Inre underhåll; Lägenhetsunderhåll;

  Sammanfattning : Planerat fastighetsunderhåll bör ske på ett strategiskt och genomtänkt sätt. Om detta inte görs medför det allt som oftast att underhållsarbetet sker ostrukturerat med missnöjda hyresgäster som resultat. LÄS MER

 4. 4. Modelling of metal removal rate in titanium alloy milling

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Maskinteknik

  Författare :Niklas Andersson; [2018]
  Nyckelord :Titanium alloy; carbide; metamodeling; tool life; milling; Ti-6Al-4V;

  Sammanfattning : Titanium is one of fourth most abundant structural metal in earths soil. It is in a composition with other elements, forming titanium alloys. These alloys are used in many different areas, such as medical, energy and sports, but is most commonly used in aerospace applications. LÄS MER

 5. 5. Digitaliseringens påverkan på kundrelationen inom revisionsbranschen, utifrån en revisors perspektiv : - En studie utförd på den svenska revisionsbranschen 

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Linda Holmgren; Emira Meskic; [2018]
  Nyckelord :Long-term relationships; digital communication; personal communication; digital trust; personal trust; Långsiktiga relationer; digital kommunikation; personlig kommunikation; digitalt förtroende; personligt förtroende;

  Sammanfattning : Digitaliseringen tar en allt större roll i det svenska samhället, vilket leder till att företag måste anpassa sig efter förändringarna som digitaliseringen innebär. Anpassningen görs eftersom att revisionsbranschen är en institution som strävar efter högt socialt kapital. LÄS MER