Sökning: "informationssamhälle"

Visar resultat 1 - 5 av 141 uppsatser innehållade ordet informationssamhälle.

 1. 1. ”Maten är kass, men lärarna är snälla” : Recensioner av gymnasieskolor - ett beslutsunderlag för gymnasievalet på skolmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Mohammed Barakat; Rolf Östergren; [2019]
  Nyckelord :School; high school; secondary school; upper secondary school; review; reviews; rating system; review texts; rating; ratings; devolution; decentralization; municipalization; independent education reform; school reform; school choice; customer choice systems; customer choice models; voucher system; check system; school vouchers; freedom of choice; discourse; market discourse; marketization; market-oriented education system; market school; market; school marketing; school market; schools marketing; school information; school reviews; student reviews; open house; exit; voice; information society; information problems; information asymmetry; identity; identity creation; segregation; school segregation; content analysis; discourse analysis; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; liquid modernity; the risk society; Skola; skolan; gymnasiet; gymnasium; gymnasieskola; gymnasieskolan; gymnasieskolor; recension; recensioner; recensionssystem; recensionstext; recensionstexter; betyg; recensionsbetyg; omdöme; omdömen; decentralisering; decentraliseringen; kommunalisering; kommunaliseringen; friskolereform; friskolereformen; skolreformer; skolval; kundval; kundvalssystem; kundvalsmodell; kundvalsmodellen; vouchersystemet; vouchersystem; voucher; checksystem; skolpeng; valfrihet; valfriheten; skolval; skolvalet; gymnasieval; gymnasievalet; frisökning; diskurs; marknadsdiskurs; marknadisering; marknadsanpassad; marknadsanpassning; marknadsskola; marknadsskolan; skolmarknad; skolmarknaden; skolors marknadsföring; skolinformation; skolrecensioner; elevrecensioner; öppet hus; gymnasiemässa; sorti; sorti-strategi; protest; exit; voice; informationssamhälle; informationssamhället; informationsproblem; informationsproblemet; informationsasymmetri; identitet; identitetsskapande; segregation; skolsegregation; innehållsanalys; diskursanalys; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; den flytande moderniteten; risksamhället;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med uppsatsen är att få en förståelse för vad det är elever som söker till gymnasieskolan kan tänkas möta då de läser recensionstexter. Syftet är således att kartlägga recensionssystemets omfattning och innehåll kvantitativt; vad som tas upp i recensionstexterna, samt att undersöka hur recensionstexterna är konstruerade. LÄS MER

 2. 2. Varför slutade du läsa den där boken? - En studie om elevers läsvanor I grundskolan.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Irma Fazlic; [2018-08-06]
  Nyckelord :läsmotivation; läsutveckling; grundskolan; välja bok.;

  Sammanfattning : Studien undersöker vad mellanstadieelever har för inställning till läsning i skolan och vilka faktorer de anser påverkar deras läsförståelse och lust att läsa. Att kunna läsa och förstå vad man läser är viktigt för att kunna ta del av samhället. LÄS MER

 3. 3. Sambanden mellan individers förmåga att läsa, förvärva, förstå och använda hälsoinformation och deras informationsbeteenden : – i relation till den egna hälsan

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Cissi Jansson; [2018]
  Nyckelord :Hälsolitteracitet; Hälsoinformationsbeteende; Hälsoinformation; Informationsvetenskap; Informationsbeteende; Enkätundersökning;

  Sammanfattning : Förmågan att läsa, förvärva, förstå och använda hälsoinformation utgör konceptet Health literacy, på svenska hälsolitteracitet. Dessa förmågor blir av allt större vikt i ett intensivt informationssamhälle. LÄS MER

 4. 4. Läs- och skrivsvårigheter : användandet av IKT som stöd

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Yad Rashad Ahmed; [2018]
  Nyckelord :IKT; Läs- och skrivsvårigheter;

  Sammanfattning : Dagens samhälle är ett informationssamhälle där informations- och kommunikationsteknologi (IKT) används oftare. Det är av vikt att integrera IKT-användandet hos elever i tidig ålder. Denna studie handlar om att analysera i vilken utsträckning IKT används och till vad IKT används. LÄS MER

 5. 5. VI MÅSTE SKÄRPA OSS - En kvalitativ fallstudie om Sidas samarbete med Clara Henry

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Julia Olausson; [2018]
  Nyckelord :Postmodernitet; Strategisk kommunikation; Informationssamhälle; Image; Offentlig sektor; Generation Z;

  Sammanfattning : Denna artikel har ämnat undersöka hur ny myndighetskommunikation tar sig uttryck och hur den uppfattas av dess målgrupper. För att avgränsa området behandlades ett fysiskt exempel från den svenska offentliga sektorn, närmare bestämt biståndsmyndigheten Sidas samarbete med YouTubern Clara Henry. LÄS MER