Sökning: "review texts"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade orden review texts.

 1. 1. ”Maten är kass, men lärarna är snälla” : Recensioner av gymnasieskolor - ett beslutsunderlag för gymnasievalet på skolmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Mohammed Barakat; Rolf Östergren; [2019]
  Nyckelord :School; high school; secondary school; upper secondary school; review; reviews; rating system; review texts; rating; ratings; devolution; decentralization; municipalization; independent education reform; school reform; school choice; customer choice systems; customer choice models; voucher system; check system; school vouchers; freedom of choice; discourse; market discourse; marketization; market-oriented education system; market school; market; school marketing; school market; schools marketing; school information; school reviews; student reviews; open house; exit; voice; information society; information problems; information asymmetry; identity; identity creation; segregation; school segregation; content analysis; discourse analysis; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; liquid modernity; the risk society; Skola; skolan; gymnasiet; gymnasium; gymnasieskola; gymnasieskolan; gymnasieskolor; recension; recensioner; recensionssystem; recensionstext; recensionstexter; betyg; recensionsbetyg; omdöme; omdömen; decentralisering; decentraliseringen; kommunalisering; kommunaliseringen; friskolereform; friskolereformen; skolreformer; skolval; kundval; kundvalssystem; kundvalsmodell; kundvalsmodellen; vouchersystemet; vouchersystem; voucher; checksystem; skolpeng; valfrihet; valfriheten; skolval; skolvalet; gymnasieval; gymnasievalet; frisökning; diskurs; marknadsdiskurs; marknadisering; marknadsanpassad; marknadsanpassning; marknadsskola; marknadsskolan; skolmarknad; skolmarknaden; skolors marknadsföring; skolinformation; skolrecensioner; elevrecensioner; öppet hus; gymnasiemässa; sorti; sorti-strategi; protest; exit; voice; informationssamhälle; informationssamhället; informationsproblem; informationsproblemet; informationsasymmetri; identitet; identitetsskapande; segregation; skolsegregation; innehållsanalys; diskursanalys; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; den flytande moderniteten; risksamhället;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med uppsatsen är att få en förståelse för vad det är elever som söker till gymnasieskolan kan tänkas möta då de läser recensionstexter. Syftet är således att kartlägga recensionssystemets omfattning och innehåll kvantitativt; vad som tas upp i recensionstexterna, samt att undersöka hur recensionstexterna är konstruerade. LÄS MER

 2. 2. ERFARENHETER AV HUR SJÄLVSTÄNDIGHETEN PÅVERKAS AV STROKE

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Björn Johansson; Jalal Hussain; [2019]
  Nyckelord :Experience; Independence; Orem; Qualitative; Stroke;

  Sammanfattning : Bakgrund: Självständighet är värdefullt för människor. Stroke kan påverka självständigheten på många sätt. Den kan bli nedsatt av fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar samt symptom som fatigue och smärta. Detta kan hindra förmågan till att leva självständigt. LÄS MER

 3. 3. Elevers multimodala erfarenheter och förmågor som resurs i bildämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Zusy Ahlner; Hampus Hagnell; [2019]
  Nyckelord :art education; multimodality; multimodal integration; new media;

  Sammanfattning : This study aims at exploring multimodality and its didactical use in the art subject in secondary and upper secondary school. Correspondingly, the purpose of our study is to understand how the pupil’s multimodal experiences and abilities can be integrated into the art subject considering today’s digital development. LÄS MER

 4. 4. Vilken betydelse har formativ bedömning i svenskundervisning?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Erin Pokamisa; [2019]
  Nyckelord :formativ; bedömning; summativ; svenskundervisning; feedback; kamratrespons; kamratbedömning; återkoppling;

  Sammanfattning : Det finns många olika bedömningsformer i skolan. Bland de, finns den formativa och den summativa bedömningen. Denna kunskapsöversikt kommer att sammanställa och kritiskt granska befintlig kunskap om den formativa bedömningens funktion i svenskundervisning. LÄS MER

 5. 5. Dark matter at 5800 An investigation of the quality of user-contributed entries on the topic of dark matter in Wikipedia and other types of texts

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Lovisa Aijmer; [2018-10-25]
  Nyckelord :Wikipedia; encyclopaedias; quality; credibility;

  Sammanfattning : Statistics have shown that Wikipedia is very frequently used by the general public and that its articles rank high in online search engines. However, the accuracy and general quality of Wikipedia have been debated over the years. LÄS MER