Sökning: "friskolereformen"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet friskolereformen.

 1. 1. ”Maten är kass, men lärarna är snälla” : Recensioner av gymnasieskolor - ett beslutsunderlag för gymnasievalet på skolmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Mohammed Barakat; Rolf Östergren; [2019]
  Nyckelord :School; high school; secondary school; upper secondary school; review; reviews; rating system; review texts; rating; ratings; devolution; decentralization; municipalization; independent education reform; school reform; school choice; customer choice systems; customer choice models; voucher system; check system; school vouchers; freedom of choice; discourse; market discourse; marketization; market-oriented education system; market school; market; school marketing; school market; schools marketing; school information; school reviews; student reviews; open house; exit; voice; information society; information problems; information asymmetry; identity; identity creation; segregation; school segregation; content analysis; discourse analysis; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; liquid modernity; the risk society; Skola; skolan; gymnasiet; gymnasium; gymnasieskola; gymnasieskolan; gymnasieskolor; recension; recensioner; recensionssystem; recensionstext; recensionstexter; betyg; recensionsbetyg; omdöme; omdömen; decentralisering; decentraliseringen; kommunalisering; kommunaliseringen; friskolereform; friskolereformen; skolreformer; skolval; kundval; kundvalssystem; kundvalsmodell; kundvalsmodellen; vouchersystemet; vouchersystem; voucher; checksystem; skolpeng; valfrihet; valfriheten; skolval; skolvalet; gymnasieval; gymnasievalet; frisökning; diskurs; marknadsdiskurs; marknadisering; marknadsanpassad; marknadsanpassning; marknadsskola; marknadsskolan; skolmarknad; skolmarknaden; skolors marknadsföring; skolinformation; skolrecensioner; elevrecensioner; öppet hus; gymnasiemässa; sorti; sorti-strategi; protest; exit; voice; informationssamhälle; informationssamhället; informationsproblem; informationsproblemet; informationsasymmetri; identitet; identitetsskapande; segregation; skolsegregation; innehållsanalys; diskursanalys; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; den flytande moderniteten; risksamhället;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med uppsatsen är att få en förståelse för vad det är elever som söker till gymnasieskolan kan tänkas möta då de läser recensionstexter. Syftet är således att kartlägga recensionssystemets omfattning och innehåll kvantitativt; vad som tas upp i recensionstexterna, samt att undersöka hur recensionstexterna är konstruerade. LÄS MER

 2. 2. Den svenska friskolan : Framtidens skolform eller ett politiskt misstag?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Oskar Andersson; Ronya Berg; [2018]
  Nyckelord :Swedish; free-school; reform; free-schools; Swedish; school; founding; competition; Swedish; school; market; friskolereformen; friskolor; skolpeng; konkurrens; svenska; skolmarknaden;

  Sammanfattning : Vi har i detta examensarbete undersökt vad det finns för teoretiska respektive reella för- och nackdelar med friskolor samt hur de förhåller sig till propositionen Valfrihet i skolan som ligger till grund för reformen. Utifrån sex olika källor har vi kommit fram till att det finns både reella och teoretiska för- och nackdelar. LÄS MER

 3. 3. En gammal profession i ett nytt samhälle : En studie om kommunala lärares upplevelser och erfarenheter av densvenska friskolereformen.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Andrei Lazar; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the experience that secondary school teachers in Swedenhave of the charter school reform (friskolereformen). The reform meant that charter schools couldcompete on equal terms with municipal schools, the idea being that competition would cut costs andimprove the overall quality of all schools. LÄS MER

 4. 4. Religiösa friskolor - en fråga om religionsfrihet eller ökad segregation? : En studie om attityder gentemot religiösa friskolor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Frida Odell; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av den högaktuella mediala och politiska debatten om religiösa friskolor undersöker denna studie hur debatten kring dessa gick vid införandet av friskolereformen. Genom argumentationsanalys av två lärarfackliga medlemstidningar samt proposition och efterföljande motioner undersöks hur debatten om religiösa friskolor gick perioden strax före friskolereformen, hos såväl politiker som lärare och övriga aktörer inom skolans värld. LÄS MER

 5. 5. Gymnasieskola under olika huvudmannaskap : - En studie om ekonomistyrning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Amanda Ohlsson; Ebba Pålsson; Adam Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Management control; New Public Management; Mandatoryship; Secondary schools.; Ekonomistyrning; New Public Management; huvudman; gymnasieskola;

  Sammanfattning : Friskolereformen öppnade upp för privata aktörer att kunna bedriva skolverksamhet i början på 1990-talet. Skolorna finansieras på samma sätt och har ur många perspektiv samma förutsättningar oavsett huvudman. LÄS MER