Sökning: "skolmarknad"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet skolmarknad.

 1. 1. ”Maten är kass, men lärarna är snälla” : Recensioner av gymnasieskolor - ett beslutsunderlag för gymnasievalet på skolmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Mohammed Barakat; Rolf Östergren; [2019]
  Nyckelord :School; high school; secondary school; upper secondary school; review; reviews; rating system; review texts; rating; ratings; devolution; decentralization; municipalization; independent education reform; school reform; school choice; customer choice systems; customer choice models; voucher system; check system; school vouchers; freedom of choice; discourse; market discourse; marketization; market-oriented education system; market school; market; school marketing; school market; schools marketing; school information; school reviews; student reviews; open house; exit; voice; information society; information problems; information asymmetry; identity; identity creation; segregation; school segregation; content analysis; discourse analysis; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; liquid modernity; the risk society; Skola; skolan; gymnasiet; gymnasium; gymnasieskola; gymnasieskolan; gymnasieskolor; recension; recensioner; recensionssystem; recensionstext; recensionstexter; betyg; recensionsbetyg; omdöme; omdömen; decentralisering; decentraliseringen; kommunalisering; kommunaliseringen; friskolereform; friskolereformen; skolreformer; skolval; kundval; kundvalssystem; kundvalsmodell; kundvalsmodellen; vouchersystemet; vouchersystem; voucher; checksystem; skolpeng; valfrihet; valfriheten; skolval; skolvalet; gymnasieval; gymnasievalet; frisökning; diskurs; marknadsdiskurs; marknadisering; marknadsanpassad; marknadsanpassning; marknadsskola; marknadsskolan; skolmarknad; skolmarknaden; skolors marknadsföring; skolinformation; skolrecensioner; elevrecensioner; öppet hus; gymnasiemässa; sorti; sorti-strategi; protest; exit; voice; informationssamhälle; informationssamhället; informationsproblem; informationsproblemet; informationsasymmetri; identitet; identitetsskapande; segregation; skolsegregation; innehållsanalys; diskursanalys; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; den flytande moderniteten; risksamhället;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med uppsatsen är att få en förståelse för vad det är elever som söker till gymnasieskolan kan tänkas möta då de läser recensionstexter. Syftet är således att kartlägga recensionssystemets omfattning och innehåll kvantitativt; vad som tas upp i recensionstexterna, samt att undersöka hur recensionstexterna är konstruerade. LÄS MER

 2. 2. Vinster i välfärden? : En fallstudie av den svenska skolmarknaden

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Simon Rutqvist; [2017]
  Nyckelord :Välfärd; Vinsttak; Vinstrestriktion; Styrmedel; Skolmarknad; Friskola;

  Sammanfattning : Ett nytt förslag till regelverk har tagits fram för att undersöka möjligheterna till en vinstbegränsning för privata aktörer på välfärdsmarknaden. Förslaget kan således ses som ett styrmedel som i folkmun kallas för ett ”vinsttak”. LÄS MER

 3. 3. Ett likvärdigt skolsamhälle? : En fallstudie över den etniska och socioekonomiska skolsegregationen i Uppsala kommun

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Jennie Argerich; [2016]
  Nyckelord :Skolsegregation; Likvärdighet; White flight; Segregationsindex; Interaktionsindex;

  Sammanfattning : Enligt definitionen av likvärdighet ska alla elever i Sverige, oavsett sociala förutsättningar, ha rätt till likvärdig utbildning av god kvalitet. Skolverket bedömer emellertid att likvärdigheten i den svenska grundskolan har sjunkit vilken yttrar sig genom ökade variationer i skolors genomsnittliga betygsresultat. LÄS MER

 4. 4. Skolpengen i svenska gymnasieskolan : Skolpengen som del i reproduktionen av konkurrens på skolmarknaden, sett utifrån ett rektorsperspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Andreas Forsberg; [2016]
  Nyckelord :Skolpeng; gymnasieskola; intervju; skolmarknad; konkurrens;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka betydelsen av resursfördelningsinstrumentet skolpengen som del i reproduktionen av konkurrens på skolmarknaden, detta utifrån gymnasierektorers perspektiv i X kommun. Materialet i studien baserar sig på kvalitativa intervjuer med fyra rektorer från två kommunala respektive två fristående gymnasieskolor inom X kommun. LÄS MER

 5. 5. Vinnarskolor & Förlorarskolor : En kritisk stuide av vithet i skolorganisationer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Do Willy; Nechma Yasmine; [2015]
  Nyckelord :School Market; Segregation; Winning Schools; Losing Schools; Postcolonialism; Bourdieu; Intersectionality; Organization Theory; Skolmarknad; Segregation; Vinnarskolor; Förlorarskolor; Postkolonialism; Bourdieu; Intersektionalitet; Organisationsteori;

  Sammanfattning : Uppsatsen tar ett avstamp i studier av den svenska skolmarknaden. Med företagen som ideal förmås skolorna att med uppgifterna som producenter konkurrera om elever som tar rollen som kunder. Marknadsföringen och synligheten i media blir en förutsättning för överlevnad på denna marknad. LÄS MER