Sökning: "municipalization"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet municipalization.

 1. 1. Musikundervisningen och kommunaliseringen av skolan : - en kvalitativ studie om musiklärares upplevelse av kommunaliseringen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Johan Tersmeden; [2019]
  Nyckelord :kommunalisering; musikundervisning; likvärdighet; musiklärare;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och beskriva musiklärares upplevelse av genomförandet av kommunaliseringen av den svenska skolan som ägde rum i början på 1990-talet samt dess effekter. Studien har genomförts med utgångspunkt i analys av semistrukturerade intervjuer och tidigare forskning om kommunaliseringen. LÄS MER

 2. 2. ”Maten är kass, men lärarna är snälla” : Recensioner av gymnasieskolor - ett beslutsunderlag för gymnasievalet på skolmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Mohammed Barakat; Rolf Östergren; [2019]
  Nyckelord :School; high school; secondary school; upper secondary school; review; reviews; rating system; review texts; rating; ratings; devolution; decentralization; municipalization; independent education reform; school reform; school choice; customer choice systems; customer choice models; voucher system; check system; school vouchers; freedom of choice; discourse; market discourse; marketization; market-oriented education system; market school; market; school marketing; school market; schools marketing; school information; school reviews; student reviews; open house; exit; voice; information society; information problems; information asymmetry; identity; identity creation; segregation; school segregation; content analysis; discourse analysis; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; liquid modernity; the risk society; Skola; skolan; gymnasiet; gymnasium; gymnasieskola; gymnasieskolan; gymnasieskolor; recension; recensioner; recensionssystem; recensionstext; recensionstexter; betyg; recensionsbetyg; omdöme; omdömen; decentralisering; decentraliseringen; kommunalisering; kommunaliseringen; friskolereform; friskolereformen; skolreformer; skolval; kundval; kundvalssystem; kundvalsmodell; kundvalsmodellen; vouchersystemet; vouchersystem; voucher; checksystem; skolpeng; valfrihet; valfriheten; skolval; skolvalet; gymnasieval; gymnasievalet; frisökning; diskurs; marknadsdiskurs; marknadisering; marknadsanpassad; marknadsanpassning; marknadsskola; marknadsskolan; skolmarknad; skolmarknaden; skolors marknadsföring; skolinformation; skolrecensioner; elevrecensioner; öppet hus; gymnasiemässa; sorti; sorti-strategi; protest; exit; voice; informationssamhälle; informationssamhället; informationsproblem; informationsproblemet; informationsasymmetri; identitet; identitetsskapande; segregation; skolsegregation; innehållsanalys; diskursanalys; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; den flytande moderniteten; risksamhället;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med uppsatsen är att få en förståelse för vad det är elever som söker till gymnasieskolan kan tänkas möta då de läser recensionstexter. Syftet är således att kartlägga recensionssystemets omfattning och innehåll kvantitativt; vad som tas upp i recensionstexterna, samt att undersöka hur recensionstexterna är konstruerade. LÄS MER

 3. 3. Marknadsföring inom den kommunala gymnasieskolan : En fallstudie om institutionell komplexitet

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Malin Fritiofsson; Anna Olofsson; [2017]
  Nyckelord :Marketing; public school; institutional complexity; Marknadsföring; kommunala gymnasieskolan; institutionell komplexitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sedan slutet av 1980 - talet har skolmarknaden genomgått stora förändringar i och med konkurrensutsättningen, kommunaliseringen av skolan, friskolereformen och det fria skolvalet. Från att tidigare endast varit en del av den offentliga logiken har den kommunala gymnasieskolan nu även blivit en del av marknadslogiken vilket har medfört ett ökat behov för skolan att marknadsföra sin verksamhet. LÄS MER

 4. 4. Är resursfördelningen rättvis? Skillnader inom och mellan kommuner - en rättvisefråga.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alexandra Svensson; [2016]
  Nyckelord :resursfördelning; likvärdighet; rättvisa; kommunalisering; ansvar; decentralisering.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Since the municipalization of primary school in the early 1990s, has a fair education within and between muncipalities been discussed. The purpose of this case study is to examine Frasers (2011) equitable theory of economic redistribution, cultural recognition and political representation against the effects on fairness of municipalization. LÄS MER

 5. 5. En växande skolsegregation - En kvalitativ studie om Malmö stads arbete för att främja en social utjämning i skolan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Celia Ahlqvist Boltes; [2016]
  Nyckelord :School segregation; municipalization; equivalency; freedom of choice; resource allocation.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Today the Swedish education system faces major challenges. This study deals with school segregation, and the broad topic is narrowed down through a qualitative study that intends to capture several dimensions of how the municipality in Malmö works to improve the conditions for a good and equal education. LÄS MER