Sökning: "Thomas Ziehe"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Thomas Ziehe.

 1. 1. ”Maten är kass, men lärarna är snälla” : Recensioner av gymnasieskolor - ett beslutsunderlag för gymnasievalet på skolmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Mohammed Barakat; Rolf Östergren; [2019]
  Nyckelord :School; high school; secondary school; upper secondary school; review; reviews; rating system; review texts; rating; ratings; devolution; decentralization; municipalization; independent education reform; school reform; school choice; customer choice systems; customer choice models; voucher system; check system; school vouchers; freedom of choice; discourse; market discourse; marketization; market-oriented education system; market school; market; school marketing; school market; schools marketing; school information; school reviews; student reviews; open house; exit; voice; information society; information problems; information asymmetry; identity; identity creation; segregation; school segregation; content analysis; discourse analysis; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; liquid modernity; the risk society; Skola; skolan; gymnasiet; gymnasium; gymnasieskola; gymnasieskolan; gymnasieskolor; recension; recensioner; recensionssystem; recensionstext; recensionstexter; betyg; recensionsbetyg; omdöme; omdömen; decentralisering; decentraliseringen; kommunalisering; kommunaliseringen; friskolereform; friskolereformen; skolreformer; skolval; kundval; kundvalssystem; kundvalsmodell; kundvalsmodellen; vouchersystemet; vouchersystem; voucher; checksystem; skolpeng; valfrihet; valfriheten; skolval; skolvalet; gymnasieval; gymnasievalet; frisökning; diskurs; marknadsdiskurs; marknadisering; marknadsanpassad; marknadsanpassning; marknadsskola; marknadsskolan; skolmarknad; skolmarknaden; skolors marknadsföring; skolinformation; skolrecensioner; elevrecensioner; öppet hus; gymnasiemässa; sorti; sorti-strategi; protest; exit; voice; informationssamhälle; informationssamhället; informationsproblem; informationsproblemet; informationsasymmetri; identitet; identitetsskapande; segregation; skolsegregation; innehållsanalys; diskursanalys; Thomas Ziehe; Ulrich Beck; Zygmunt Bauman; den flytande moderniteten; risksamhället;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med uppsatsen är att få en förståelse för vad det är elever som söker till gymnasieskolan kan tänkas möta då de läser recensionstexter. Syftet är således att kartlägga recensionssystemets omfattning och innehåll kvantitativt; vad som tas upp i recensionstexterna, samt att undersöka hur recensionstexterna är konstruerade. LÄS MER

 2. 2. Förtrollande ateism? : En undersökning av hur ateism gestaltas i populärkultur - exemplet True Detective 1

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Erik Larsson; [2018]
  Nyckelord :Advaita; ateism; Eva Illouz; messisasgestalter; mindfulness; nyateism; ny nyateism; postsekularitet; postsekulär; reflexivitet; Rust; Rustin Cohle; Sam Harris; scientism; sekularisering; subjektivering; Susan Blackmore; terapi; terapeutisk diskurs; Thomas Metzinger; Thomas Ziehe; True Detective; zenbuddhism.;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande religionsvetenskapliga studie är att synliggöra hur betydande aspekter av livsåskådningskaraktär återspeglas i den populära tv-serien True Detective 1 – och med särskilt fokus på ateism undersöka och kartlägga en av tv-seriens karismatiska huvudkaraktärers perspektiv och positioneringar. I centrum står Rustin ”Rust” Cohle och dennes hållning, handlingar och tal. LÄS MER

 3. 3. Bland bollar och bloggar - en studie av lärares och elevers inställning till IKT i ämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Markus Luczak; Johan Wäss; [2015]
  Nyckelord :ICT; mobile phones; film; blog; attitude; students; teachers; physical education; IKT; mobiltelefoner; blogg; inställning; elever; lärare; idrott och hälsa;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka vilken inställning elever och idrottslärare har till att använda mobiltelefoner, film och bloggar i samband med undervisningen i ämnet idrott och hälsa. Urvalsgruppen bestod av 225 grundskole- och gymnasieelever samt 5 lärare fördelat på 5 skolor i Skåne. LÄS MER

 4. 4. Att äga sin musik : En kvalitativ studie av förhållandet mellan det privata musiklyssnandet och den spelade repertoaren hos äldre elever på musik-/kulturskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Musikhögskolan Ingesund

  Författare :Carl-Johan Wallentin; [2012]
  Nyckelord :music; music listening; community school of music and culture; high school students; repertoire; influence; musik; musiklyssning; musik- kulturskolan; gymnasieelever; repertoar; påverkan;

  Sammanfattning : Denna studie har till syfte att undersöka privata musiklyssningsvanor och hur dessa förhåller sig till det egna musicerandet hos gymnasielever som tar instrumentallektioner på kommunala musik-/kulturskolan, samt hur dessa vanor påverkas av instrumentalundervisningen. Det teoretiska perspektivet är hämtat från sociologen Thomas Ziehe och handlar om hur ungdomar bygger upp sina identiteter i dagens samhälle. LÄS MER

 5. 5. Höjden av lycka? : – Tidningens personporträtt, livsberättelsens funktion och medias makt i den moderna verkligheten

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Lisa Thambert; [2012]
  Nyckelord :Personporträtt; livsbeskrivning; modernitet; diskurs; diskursanalys; självporträtt; Fairclough; Anthony Giddens; Thomas Ziehe; media; makt;

  Sammanfattning : Tidningens personporträtt är en journalistisk genre som skiljer sig från konventionell nyhetsjournalistik genom en artig och hyllande, snarare än kritisk och granskande karaktär. I den här uppsatsen har jag för avsikt att undersöka hur personporträtt i två svenska tidningars söndagsbilagor, Dagens Nyheters ”DN söndag” och Aftonbladets ”Söndag” konstrueras. LÄS MER