Sökning: "att bli vuxen"

Visar resultat 1 - 5 av 198 uppsatser innehållade orden att bli vuxen.

 1. 1. Rasten som verktyg : Att med hjälp av pedagogstyrda rastaktiviteter skapa en tryggare och meningsfull rast.

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Niclas Käck; [2022]
  Nyckelord :Vuxennärvaro; rastaktiviteter; trygghet; gemenskap; konflikthantering;

  Sammanfattning : Många elever upplever skolgården som en otrygg plats där de är rädda för att bli lämnade ensamma och med få vuxna att vända sig till. Rasten är ofta en outnyttjad tid som kan ses som en möjlighet och användas som ett lärotillfälle. Studiens syfte är att förändra och angripa ett verkligt problem som redan finns på skolan. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av simuleringsmodell i COMSOL för att undersöka temperaturökning hos foster vid ultraljudsexponering

  Kandidat-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Sara Roempke Lindström; Moa Wåhlgren; [2022]
  Nyckelord :Ultrasound; COMSOL; heating; fetus; temperature elevation; Ultraljud; COMSOL; värmeeffekt; foster; temperaturökning;

  Sammanfattning : Ett foster har inte samma blodflöde och resistans mot förändringar i sin miljö som en vuxen människa har och kan vid små temperaturförändringar orsakas skada i till exempel den utvecklande hjärnan. Vid ultraljudsundersökning finns bevisat en viss värmeökning, men det råder ovisshet kring hur stor denna skulle kunna bli under en längre tids exponering av ultraljud. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av instabilitet i familjehem : En kvalitativ litteraturstudie med fokus på barn och unga i familjehemsvården

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Somaya Ghanem; [2022]
  Nyckelord :foster care; instability; breakdown; children s experiences; familjehem; instabilitet; sammanbrott; barns upplevelser;

  Sammanfattning : Placering i familjehem är en vanlig insats när barn och unga inte bedöms kunna få sina behov tillgodosedda i sin ursprungsfamilj och utgör i Sverige majoriteten av placeringar i samhällsvård. Instabilitet i denna typ av placeringar är vanligt förekommande då många familjehemsplaceringar avbryts och kännetecknas av en brist på kontinuitet. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av transition till vuxensjukvård hos personer med medfödd hjärtsjukdom : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Jesper Jacobsson; Johan Liehr; [2022]
  Nyckelord :Medfödd hjärtsjukdom; Transition; Överföring; Omvårdnad; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Medicinska framsteg har förbättrat prognosen för överlevnad för personer med en medfödd hjärtsjukdom och fler personer överförs från barnsjukvård till vuxensjukvård. Transition till att bli en vuxen person samtidigt som transitionsprocessen till vuxensjukvård pågår kan vara utmanande. LÄS MER

 5. 5. Att vårda barn berör-vikten av att skapa trygghet i en ovan situation : Kvalitativ intervjustudie med intesivvårdssjuksköterskor

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Elin Widén; Jenny Hägg; [2022]
  Nyckelord :Caring science; critically ill children; experience; family; general intensive care unit; intensive care; intensive care nurse; life world; nursing.; Allmän intensivvårdsavdelning; familj; intensivvård; intensivvårdssjuksköterska; kritiskt sjuka barn; livsvärld; omvårdnad; upplevelse; vårdvetenskap. ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år vårdas barn på allmänna intensivvårdsavdelningar i Sverige, där det generellt vårdas mer vuxna än barn. Att vårda ett barn på en allmän intensivvårdsavdelning händer sällan vilket inte ger samma erfarenhet som att vårda en vuxen. LÄS MER