Sökning: "adolescensutveckling"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet adolescensutveckling.

  1. 1. “ATT GÖRA RELATION OCH INTE BARA PRATA RELATION” - En kvalitativ studie av professionellas perspektiv på systemorienterat arbete med ungdomar

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Ulrica King; Anna-Lena Högblom; [2023-11-17]
    Nyckelord :adolescensutveckling; ungdomar; systemisk psykoterapi; integrativt systemorienterat arbete; professionellas perspektiv;

    Sammanfattning : Det övergripande syftet med studien var att undersöka professionellas syn på om och hur ett systemorienterat arbetssätt kan integreras med det befintliga individinriktade arbetssättet på Ungdomsmottagningen. Studien genomfördes genom att undersöka professionellas perspektiv på Ungdomsmottagningen samt ta del av professionellas perspektiv på Ung vuxen mottagning som redan i viss utsträckning implementerat ett systemorienterat arbetssätt. LÄS MER