Sökning: "Erik Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 147 uppsatser innehållade orden Erik Larsson.

 1. 1. Who Saw It Coming?: The Efficacy of Bankruptcy Prediction Models on Private Retail Firms

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Edvin Lindhout; Erik Larsson; [2021]
  Nyckelord :Bankruptcy; Private Firms; Retail; Sensitivity; Capitalization of Leases;

  Sammanfattning : Bankruptcy is never considered a desired outcome, and methods of predicting it have received extensive attention during the past decades. However, as a consequence of weak academic interest and peculiar financial profiles, retail bankruptcy prediction remains rather unexplored. LÄS MER

 2. 2. Metadieges i spel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Frans Alexandersson Jensner; Erik Larsson; [2021]
  Nyckelord :Dieges; Ljudkategorisering; Ljuddesign; Metanarrativ; Simulation;

  Sammanfattning : Metadieges i spel presenterar en ny term för hur dieges kan kategoriseras i spel. En granskning har gjorts av modeller som tidigare använt begreppet dieges varpå en lucka har upptäckts. De tidigare modellerna kategoriserar inte ljud i metanarrativ när det finns två narrativa lager. LÄS MER

 3. 3. "Det betyder ju inte att normen är rätt liksom" : En kvalitativ studie om lärares upplevelser av hbtq-inkludering i religionsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Linn Larsson; Erik Olsson; [2021]
  Nyckelord :hbtq; religionsundervisning; grundlärare;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om lärares upplevelser av att arbeta hbtq-inkluderande i religionsundervisningen för årskurs 4–6. Studien har en kvalitativ metodansats, och för datainsamling har semistrukturerade intervjuer genomförts med sju grundskollärare som undervisar i religionskunskap för årskurs 4–6. LÄS MER

 4. 4. Remote Employee Engagement: Hur distansbaserade företag främjar engagemang genom digitala hjälpmedel

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Elias Granat; Erik Larsson; [2021]
  Nyckelord :Distansarbete; Engagemang; Företagskultur; Kommunikation; Ledarskap; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar identifiera hur distansarbetande företag arbetar med att främja engagemang bland anställda med hjälp av digitala hjälpmedel. Studien grundar sig i tidigare forskning kring engagemang och företagskultur, och avser att undersöka etablerade strategiers applicerbarhet vid distansarbete genom kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Berikande perspektiv? : En studie av gymnasieelevers attityder till skönlitteratur

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Erik Larsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien syftar till att, med utgångspunkt i framför allt Rosenblatts transaktionella perspektiv på det skönlitterära läsandets potential, undersöka några gymnasielevers inställning till skönlitteraturens möjligheter att vara ”en källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar” (Skolverket, 2011a). I studien deltar 16 elever från Teknikprogrammet i en enkätundersökning. LÄS MER