Sökning: "Inger Rasmussen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Inger Rasmussen.

 1. 1. ”Från ord till handling” : Makerspaces roll på folkbibliotek

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Inger Vennerström; [2016]
  Nyckelord :Makerspaces; Public Libraries; The Four Space Model; Creating; Learning; Digital inclusion; Democracy; makerspaces; folkbibliotek; four-space-modellen; skapande; lärande; digital delaktighet; demokrati;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine the opinions of Swedish public library staff, managing makerspaces, regarding the role of their spaces. The material is derived from four semi-structured interwievs with, and four e-mail answers from staff managing makerspaces at seven public libraries in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Att SiS-institutionsplacera ungdomar - Sett ur socialsekreterarnas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Inger Rasmussen; Eva Svensson; [2004]
  Nyckelord :Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : .... LÄS MER