Sökning: "Paneldata"

Visar resultat 1 - 5 av 146 uppsatser innehållade ordet Paneldata.

 1. 1. Sysselsättningsgapet i Västra Götalandsregionen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Kevin Dee Boman; Krister Mars; [2019-02-15]
  Nyckelord :Sysselsättningsgapet; inrikesfödda; utrikesfödda; Västra Götalandsregionen; paneldata; humankapital; socialkapital; diskrimering; invandrartäthet;

  Sammanfattning : Sveriges höga välfärd baseras på att en stor andel av befolkningen förvärvsarbetar. För att bibehålla den höga välfärden även i framtiden behöver sysselsättningen ligga på samma nivå som idag. LÄS MER

 2. 2. En empirisk studie av orsakssambandet mellan bostadspriser och bostadslån i sjutton europeiska länder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Niklas Olsson; [2019]
  Nyckelord :Bostadspriser; Bostadslån; lånetillväxt; paneldata; Business and Economics;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker hur orsakssambandet mellan bostadspriser och bostads¬lån ser ut. Orsakssambandet mellan bostadspriser och bostadslån har undersökts genom att samla in paneldata för sjutton euroländer över sextiotvå kvartal under perioden 2003-2018. Två panelregressioner med laggade oberoende variabler har genomförts. LÄS MER

 3. 3. Effekten av IAS 19 för värderingsmodellernas prognostiseringsförmåga och det observerade aktiepriset

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Jesper Andersson; Joakim Söderqvist; [2019]
  Nyckelord :IAS 19; Employee benefits accounting; Stock price valuation models; Prediction errors; IAS 19; Förmånsredovisning; Aktievärderingsmodeller; Prognostiseringsfeltermer;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats testar förmånsredovisningen IAS 19 på marknadens observerade aktiepris för företag listade på OMX30. Syftet är att analysera effekten av IAS 19R på tre absoluta aktievärderingsmodeller, diskonterade kassaflödesmodellen, utdelningsdiskonteringsmodellen och residualvinstmodellen. LÄS MER

 4. 4. Invandring och internationell handel : En studie om invandringens påverkan på svensk varuhandel med omvärlden

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Niklas Thorén; [2019]
  Nyckelord :Invandring; internationell handel; varuhandel; gravitationsmodellen; paneldata;

  Sammanfattning : The immigration to Sweden has increased and that gets economic consequences – both negative and positive. The ambition of this paper is to answer whether Swedish trade in goods is affected by the relative large immigration to Sweden. The panel data that is studied is Swedish trade in goods with 50 different countries between 2000-2017. LÄS MER

 5. 5. Korruption och bistånd : En studie om korruptionsnivåns påverkan på bistånd

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Oscar Eckman; Oskar Ericsson; [2019]
  Nyckelord :Corruption Perceptions Index CPI ; Korruption; bistånd; Sverige; USA;

  Sammanfattning : Korruption utmålas av biståndsorgan som ett av de största hoten mot ett lands utveckling. Detär inte endast ett problem i sig självt, utan korruption genererar även andra samhällsproblem. LÄS MER