Fastigheter, ränta och kapitalstruktur - En empirisk studie om kapitalstrukturens inverkan på fastighetsbolags lönsamhet under en period av ränteförändringar

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Forskningsfrågor: Är tidigare studiers förklaringsmodeller för fastighetsföretags kapitalstruktur applicerbara på den svenska marknaden? Hur påverkar kapitalstrukturen hos svenska fastighetsbolag deras lönsamhet över en period av ränteförändringar? Syfte: Studiens syfte är att undersöka om de förklaringsmodeller för fastighetsföretags kapitalstruktur som presenteras i tidigare studier även kan appliceras på den svenska fastighetsmarknaden. Vidare är syftet med studien även att i närmare utsträckning studera sambandet mellan ränteförändringar, kapitalstruktur och lönsamhet på den svenska fastighetsmarknaden. Metod: Studien utgår från en kvantitativ metod med deduktiv ansats där regressionsanalyser med paneldata har genomförts. Paneldatan består av data från 14 olika fastighetsbolag. Teoretiskt perspektiv: Studiens teoretiska ramverk utgår ifrån Miller och Modiglianis teorem samt teorierna Pecking order, Trade off samt Market timing. Olika bestämmande faktorer för kapitalstruktur från tidigare forskning presenteras och kopplas till fastighetsföretag. Resultat: Resultatet visar att tidigare studiers förklaringsmodeller av kapitalstruktur för fastighetsbolag har en begränsad applicerbarhet på den svenska fastighetsmarknaden. Det visar även att skuldandel, ränta samt räntetäckningsgrad har en statistiskt signfikant påverkan på fastighetsföretags lönsamhet. Då dataurvalet inte kunnat uppfylla vissa grundläggande statistiska antaganden kan resultatet enbart tolkas med försiktighet, vilket begränsar generalisering. Slutsats: Studiens slutsats är att den valda marknaden till stor sannolikhet har färgat det framtagna resultatet. Det presenterade resultatet bekräftar däremot att det inte finns en enskild förklaringsmodell som går att använda för att förklara fastighetsbolagens kapitalstruktur.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)