Sökning: "avkastning på totalt kapital"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden avkastning på totalt kapital.

 1. 1. Factors Determining Wealth Creation from Divestitures in Sweden

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Karim Stiti; [2018]
  Nyckelord :Divestiture; refocusing hypothesis; size effect; ROA; ROE; Equity Ratio; Financial Distress; Optimal Portfolio Management;

  Sammanfattning : Divestitures have grown in importance and popularity over the years, rivaling other strategic transactions in mergers and acquisitions. The dominating opinion in academic research is that divestitures overall generate an abnormal return for the parent company stock. LÄS MER

 2. 2. Presterar hållbara företag bättre? : En kvantitativ studie om CSR-påverkan på svenska börsnoterade företag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Rosa Dealzi; Lalan Samin; [2018]
  Nyckelord :CSR; CFP; profitability; Tobin’s Q; Return on Equity; Return on Assets; CSR; CFP; Lönsamhet; Tobin s Q; Avkastning på eget kapital; Avkastning på Totalt kapital; Vinstmarginal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Samhällsintresset bland konsumenter har ökat, vilket har bidragit till att både svenska och internationella företag måste agera och ta sitt sociala ansvar.  Hållbarhet berör alla företag runt om i världen och i takt med detta skapas en angelägenhet för företag att arbeta i linje med CSR (Corporate Social Responsibility). LÄS MER

 3. 3. Tillväxt, lönsamhet och kvinnor : En jämförande studie av lönsamheten i mäns och kvinnors företag med hjälp av finansiella nyckeltal

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Britta Göthberg; [2018]
  Nyckelord :Growth; Profitability; Key Figures; Gender; Women; Men; Business; Tillväxt; Lönsamhet; Nyckeltal; Kön; Kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund/problemdiskussion: En generell uppfattning traditionellt är att kvinnor som ledare och företagare inte är lika framgångsrika som män, men i dagens samhälle kanske det inte är kön som bestämmer om en person kan driva lönsamma företag eller inte? Tillväxt är viktigt för att bibehålla och utveckla välfärd och kvinnliga företagare är en stor outnyttjad potentiell källa till ökad tillväxt. Totalt i Sverige är drygt en fjärdedel av företagarna kvinnor och visar inga tendenser till att öka. LÄS MER

 4. 4. Bygg dig en konkursbuffert : - En studie om sex nyckeltal som kan innebära finansiell oro för små bolag inom byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik; Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Gabriel Palmhag; Mattias Mårtensson; [2018]
  Nyckelord :Small constructing enterprises; financial distress; binary logistic regression; working capital management; riskbuffer on capital employed; debt-to-equity ratio; interest payable; capital turnover rate; working capital to total assets; interest cover ratio; return on total assets.; Små byggbolag; finansiell oro; binär logistisk regressionsanalys; working capital management; riskbuffert sysselsatt kapital; skuldsättningsgrad; skuldränta; kapitalets omsättningshastighet; rörelsekapital totala tillgångar; räntetäckningsgrad; avkastning på totalt kapital.;

  Sammanfattning : Denna studies syfte var att analysera sex nyckeltal och se vilka samband dessa hade på riskbuffert sysselsatt kapital. Studien utfördes på 796 små byggbolag i Sverige under perioden 2009–2016 med hjälp av en binär logistisk regressionsanalys. Som teoretisk referensram användes working capital management och finansiell oro. LÄS MER

 5. 5. Ägaridentitetensbetydelse förlönsamheten : En kvantitativ studie av avkastningen i bostadsaktiebolag

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Emil Andersson; Maria Jansson; [2018]
  Nyckelord :Ownership identity; Hybrid organization; Housing companies; Rate of return; Eclectic theory; Ägaridentitet; Hybridorganisation; Bostadsbolag; Avkastning; Eklektisk teori;

  Sammanfattning : Introduktion: Sedan ändringen i lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag år 2011 ska de kommunala bostadsbolagen agera enligt affärsmässiga principer. Affärsmässiga principer innebär bland annat att avkastningen ska vara marknadsmässig för att säkerställa en stark och neutral konkurrens på bostadsmarknaden. LÄS MER