Sjuksköterskors/distritssköterskors reflektioner kring MI som samtalsmodell

Detta är en Master-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Medellivslängden i Sverige ökar, trots detta måste levnadsfaktorer som påverkar människans hälsa lyftas fram. Övervikt, fetma, för lite fysisk aktivitet, rökning och dålig kosthållning är alla faktorer som kan leda till sämre hälsa. I sjuksköterskans/distriktssköterskans arbetsuppgifter ingår det att jobba preventivt, att möta och vårda patienter till bättre hälsa. Motiverande samtal är en strukturerad personcentrerad samtalsteknik menad att främja beteendeförändringar angående olika livsstilsförändringar.  Syfte: Syftet med föreliggande studie var att beskriva sjuksköterskors/distriktsköterskors reflektioner kring att använda samtalsmodellen Motiverande samtal. Metod: Semistrukturerade intervjuer med elva sjuksköterskor/distriktssköterskor. Konventionell innehållsanalys användes för att analysera resultatet.                                                                Huvudresultat: Syftet med föreliggande studie har varit att beskriva SSK/DSK reflektioner kring att använda samtalsmodellen Motiverande samtal. Resultatet i studien har kommit fram till att majoriteten av deltagarna upplever sig använda Motiverande samtal frekvent, dock saknar majoriteten av dem utbildning. Flera av deltagarna uttrycker att de har försökt ta till sig vissa delar av samtalsmodellen. Deltagarna var osäker på om Motiverande samtal passade in på arbetsplatsen men att försök till att använda delar av det gjordes ändå, en av deltagarna upplevde att det generellt gjordes en väldigt stor grej av Motiverande samtal, då det är något sjuksköterskor/distriktssköterskor gör dagligen. Majoriteten påtalade om bristen på tid till uppföljning med patienten som en orsak att Motiverande samtal inte fungerade som önskat. Flera deltagare menade då att modellen faller om tid inte finns till att följa upp något som påbörjats. Slutsats: Studien har visat att det behövs mer utbildning/fortbildning för att användaren ska känna sig mer säker på att utöva Motiverande samtal

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)