Sökning: "Rudolf Åman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rudolf Åman.

  1. 1. Friluftsliv, Lika för alla? : En kvalitativ studie om nyanlända elevers relation till friluftsliv som delmoment i skolan.

    Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

    Författare :Erik Nehard; Rudolf Åman; [2021]
    Nyckelord :Newly arrived students; Nature; Outdoor life; Education; Physical education; Nyanlända elever; Natur; Friluftsliv; Undervisning; Idrott och hälsa;

    Sammanfattning : Bakgrund och syfte: Det finns en begränsad mängd forskning om nyanlända elever i delmomentet friluftsliv i den svenska skolan. Friluftslivsmomentet kan fungera som en integrationsarena för utvecklandet av språk, kunskap och kultur. LÄS MER