Sökning: "Physical education"

Visar resultat 1 - 5 av 949 uppsatser innehållade orden Physical education.

 1. 1. Nyanlända elever och idrottsundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Integration; newly arrived; physical education; refugee; student;

  Sammanfattning : Refugees have been migrating to Sweden over the past decade. Integrating newly arrived students is therefore a highly relevant topic for the Swedish schools. This research overview presents different sources concerning teaching physical education to newly arrived students. LÄS MER

 2. 2. Grupparbetets påverkan på gruppdynamik inom ämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Henrik Petersson; Kenan Aliefendić; [2020]
  Nyckelord :grupparbete; gruppdynamik; group dynamics; group work; idrott och hälsa; physical education; samarbete; kooperativt lärande; kollaborativt lärande;

  Sammanfattning : Grupparbete är en vanlig arbetsform i ämnet idrott och hälsa. Trots det råder begränsad förståelse bland lärare kring vad gruppdynamik är och hur det kan appliceras i undervisningen. Med denna problematik som bakgrund är syftet med denna kunskapsöversikt att redogöra för hur grupparbete kan påverka gruppdynamiken. LÄS MER

 3. 3. Ökad fysisk aktivitet i skolan : Elevers upplevelser av schemalagd fysisk aktivitet under varje skoldag

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Angelica Janson; [2020]
  Nyckelord :physical activity; physical education and health; cognitive ability; fitness; fysisk aktivitet; idrott och hälsa; kognitiv förmåga; kondition;

  Sammanfattning : Satsningar för att öka elevernas fysiska aktivitet görs på flera håll inom den svenska skolvärlden. Syftet med den här studien är att undersöka en av dessa satsningar, utifrån elevernas upplevda effekter av den ökade fysiska aktiviteten. LÄS MER

 4. 4. Vårdpersonalens upplevelser av palliativ vård för personer med demenssjukdom i livets slut : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Linda Frode; Maria Andersson Johansson; [2020]
  Nyckelord :Care staff s experience; Dementia; End of life; Palliative care; Livets slut; Demenssjukdom; Palliativ vård; Vårdpersonalens upplevelse;

  Sammanfattning : Demenssjukdom är en av de folksjukdomar som inte kan botas och drabbar årligen 20–24 000 personer i Sverige. Vårdpersonal som arbetar med personer med demenssjukdom måste tolka beteenden och andra icke verbala signaler för god symtomlindring och i sin tur gott välbefinnande. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid behandling av diabetes mellitus typ 2

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Kristin Eidhagen; Elcias Kevin Cerna Leiva; [2020]
  Nyckelord :Diabetes Mellitus Type 2; Nursing care; Education; Health; Nurse; Diabetes Mellitus Typ 2; Omvårdnad; Utbildning; Health; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Background Diabetes mellitus is a chronic disease affecting many people around the world. Diabetes mellitus is divided into two types; type-1 and type-2. People with Diabetes Mellitus type 2 have a greater risk of complications as they age if they have an unhealthy lifestyle, such as smoking, obesity and malnutrition. LÄS MER