Sökning: "Physical education"

Visar resultat 1 - 5 av 2108 uppsatser innehållade orden Physical education.

 1. 1. Virtual Environments in Scholè : Beyond Learning

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Ferasat Sahil; [2023]
  Nyckelord :virtual environments; education; Scholè; Virtual Educational Environment; formation;

  Sammanfattning : This thesis explores the educational potential of virtual environments, which are computer-generated spaces that allow users to have a sense of presence and interaction with simulated worlds. In this thesis, I argue that virtual environments are not merely tools for learning specific skills or knowledge, but can also enable formative experiences that contribute to the purpose of education as understood by contemporary educational theorists. LÄS MER

 2. 2. Från fingerfärdig pianospelare till knapphändig knapptryckare : En kvalitativ textanalys av musikinslagen i förskolan och förskollärarutbildningen år 1977–2022

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Karlsson; Pernilla Söderqvist; [2023]
  Nyckelord :History in education; curriculum; education for pre-school teachers; selective traditions; music in pre-school; curriculum theoretical perspectives.;

  Sammanfattning : Music has the capacity to stimulate children in the development of their skills, such as their social, emotional, and physical abilities. However, music and its involvement in educational contexts for pre-school teachers has shifted. LÄS MER

 3. 3. Kostundervisningens komplexitet : En kvalitativ studie gällande idrottslärares perspektiv på undervisning om kosthållning i kursen idrott och hälsa 1

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Ellen Skantz; [2023]
  Nyckelord :Health; Physical education teacher; Interview; Competence development; Nutrition education; Teacher education; Hälsa; Idrottslärare; Intervju; Kompetensutveckling; Kostundervisning; Lärarutbildning;

  Sammanfattning : Då kostundervisningen i skolan till stora delar har visat sig vara ett komplext område, har denna studie i syfte att undersöka idrottslärares perspektiv på undervisning gällande problematik kopplat till kosthållning i kursen idrott och hälsa 1. Med hjälp av en kvalitativ metod inkluderade studien semistrukturerade intervjuer med fem idrottslärare från två olika gymnasieskolor i Värmland. LÄS MER

 4. 4. "Var är dom?" : En intervjustudie om lärarnas syn på frånvaro i idrott och hälsa

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Simon Wetterstrand; [2023]
  Nyckelord :Absence; Motivational work; Motvating factors; Physical Education; Physical Education Teacher; Vocational programs; Frånvaro; Idrott och hälsa; Idrottslärare; Motivationsarbete; Motivationsfaktorer; Yrkesprogram;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att försöka få en djupare förståelse för hur frånvaron ser ut i ämnet idrott och hälsa inom yrkesförberedande program och även hur idrottslärarna arbetar med motivationsarbete. Efter egna observationer under min VFU-period så såg jag en tydlig skillnad i frånvaro mellan dem olika programtyperna vilket blev än mer tydligt efter tillgång till en frånvarolista. LÄS MER

 5. 5. Antisemitism i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö universitetsbibliotek

  Författare :Nathalie Wirén; Arbër Baftiu; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Anti-Semitism is a growing problem in society and it shows in schools. Students with aJewish background do not only have to put up with taunts and abuse on a daily basis, but theyalso need to stand up for their Jewish identity when being taught about Judaism and theHolocaust. LÄS MER