Sökning: "Silja Jóhannsdóttir"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Silja Jóhannsdóttir.

  1. 1. Tjejsnuset är det nya! : En kvalitativ studie om hur bilden av vitt snus konstrueras i samspel mellan media och unga vuxna, samt hur vitt snus kodas som manligt respektive kvinnligt.

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

    Författare :Elsa Widenström Findell; Silja Jóhannsdóttir; [2024]
    Nyckelord :Vitt snus; genus; reklam; konstruktion;

    Sammanfattning : The study aims to examine the construction of the image of white snus, specifically focusing on the growing trend of female snus use. The analysis will shed light on overall perceptions and attitudes towards white snus, along with its social construction among young adults. LÄS MER