Sökning: "valkompetens"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet valkompetens.

 1. 1. Vid vägledning är också vägledning : En kvalitativ studie om vid vägledning på lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Caroline Engström; Gunilla Jenssen; [2020]
  Nyckelord :Studie- och yrkesvägledning; vid vägledning; lågstadiet; valkompetens; handlingshorisont; riktlinjer;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att undersöka hur arbete med vid vägledning på lågstadiet utförs av, och fördelas mellan, studie- och yrkesvägledare och lågstadielärare. Syftet inbegriper även hur intervjupersonerna upplever att den vida vägledningen på lågstadiet påverkar eleverna. LÄS MER

 2. 2. Valkompetens hos gymnasieelever : Elevers perspektiv på gymnasievalet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Sara Karlsson Jerfström; Vanya Rosén; [2020]
  Nyckelord :Decision-making competence; Choice of upper secondary school; Wide and narrow guidance; Horizons for action; Career Management Skills; Career competence; Valkompetens; Gymnasieval; Fokusgrupp; Vid och snäv vägledning; Handlingshorisont; Career Management Skills; Karriärkompetens;

  Sammanfattning : Many students change their choice of secondary school programme or fail to complete their studies which results in a great cost to society or personal costs for the student. The purpose is to examine the experiences of two groups of upper secondary school students regarding their choice of upper secondary school programme. LÄS MER

 3. 3. Studie- och yrkesvägledares upplevelser av e-vägledning : Möjligheter och utmaningar med IKT i vägledningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Jenny Holmgren Ejderfelt; Madeleine Åsbrink; [2020]
  Nyckelord :e-vägledning; studie- och yrkesvägledare; CIP-teorin; IKT; informations- och kommunikationsteknik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur studie- och yrkesvägledare upplever att e-vägledning fungerar i syfte att öka elevernas valkompetens. Studien utgick från frågeställningar kring hur studieoch yrkesvägledare upplever e-vägledning samt vilka utmaningar och möjligheter det finns med evägledning jämfört med traditionell face-to-face vägledning. LÄS MER

 4. 4. Grundskolerektorers arbete med vägledning i vid bemärkelse

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Elin Niklasson; Gabriella Trankvist; [2020]
  Nyckelord :rektor; Planering; Organisering; Målsättning; Vid vägledning;

  Sammanfattning : Studie- och yrkesvägledning i det vida perspektivet är enligt forskning viktigt för elevers ökade valkompetens. Under utbildningen och vid extraarbete har vi som författare till studien uppmärksammat att ett stort fokus läggs på den snäva vägledningen och att ansvaret till stor del läggs på den enskilda vägledaren och således inte blir hela skolans ansvar. LÄS MER

 5. 5. Informatör eller vägledare- vägledarens roll i det enskilda vägledningssamtalet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emelie Karlsson Johansson; Sandra Dahlberg; [2020]
  Nyckelord :Karriärlärande; Valkompetens; Law; DOTS; NICE;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka gymnasievägledares möjligheter att i det enskilda vägledningssamtalet, utifrån rådande förutsättningar, stötta eleven i dess karriärlärande för att uppnå en valkompetens. Studien utgår utifrån följande frågeställningar: vad säger gymnasievägledare om hur de stöttar eleven i dess karriärlärande i det enskilda vägledningssamtalet, vad säger gymnasievägledare om vad eleven får med sig från det enskilda vägledningssamtalet och vad säger gymnasievägledare om deras förutsättningar för att stötta eleven i dess karriärlärande i det enskilda vägledningssamtalet? Kvalitativa intervjuer med sex studie- och yrkesvägledare på gymnasieskolor med samma huvudman har genomförts. LÄS MER