Sökning: "kunskapssyn"

Visar resultat 1 - 5 av 575 uppsatser innehållade ordet kunskapssyn.

 1. 1. "Den fysiska miljön är egentligen allting" : En kvalitativ studie om den fysiska lärmiljön inomhus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Lisa Fällström Friebe; Johanna Lind; [2022]
  Nyckelord :Förskola; Fysisk lärmiljö inomhus; Intra-aktivt perspektiv;

  Sammanfattning : Den fysiska lärmiljön inomhus lyfts fram som viktig i de styrdokument som förskollärare ska förhålla sig till. Det framkommer dock inte hur miljön ska organiseras för att på bästa sätt leda till utveckling och lärande hos barnen. LÄS MER

 2. 2. ”Jag kanske jobbar mer med samhällskunskap än vad jag tror” : En kvalitativ studie om samhällskunskapsämnets roll i årskurs 1–3 och dess lärares syn på ämnet utifrån de fyra F:n.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Josefin Fredlund Pettersson; [2022]
  Nyckelord :De fyra F:n; Kunskapssyn; Samhällskunskap; Samhällskunskapsdidaktik; Årskurs 1–3;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka samhällskunskapsämnets roll i årskurs 1–3 och hur lärarna ser på ämnet utifrån de fyra F:n: fakta-, förståelse-, färdighet- och förtrogenhetskunskap. Den forskning som finns om samhällskunskap för årskurs 4–6, visar på att ämnet är stort och svårdefinierat. LÄS MER

 3. 3. Kunskap och förutsättningar för kunskapsanvändning avseende neuropsykiatriska funktionsnedsättningar : En kvalitativ studie om betydelsen av kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos kuratorer på ungdomsmottagningen

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emma Johansson; [2022]
  Nyckelord :neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; kunskap; socialt arbete; kurator; upplevd kunskap; adhd; autism;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur kuratorer på ungdomsmottagningen upplever att deras kunskap om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ser ut och hur kuratorerna tillskriver betydelse av kunskap i bemötandet. Studien är av kvalitativ ansats, där resultatet baseras på halvstrukturerade intervjuer med sju kuratorer på olika ungdomsmottagningar i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Lättlästa texter för alla? : En demokratisk rättighet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Helena Spännare; Maria Modd; [2022]
  Nyckelord :lättläst; läsförståelse; läsförståelseprocesser; inferenser; läsbarhet; LIX; PISA; PIRLS; LGR11.;

  Sammanfattning : Denna studie är en mixstudie av kvantitativ forskning med kvalitativa inslag. Studiens syfte är att undersöka hur anpassningar som görs i lättlästa texter/böcker påverkar textens läsbarhet och elevernas läsförståelse. LÄS MER

 5. 5. Tänka och lära om litteratur : En studie av litteratursamtal i gymnasieskolan

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Magnus Larsson; [2022]
  Nyckelord :Teaching; literature; literature discussion; sociocultural theory; interaction; language use; literary analysis; Didaktik; litteraturdidaktik; litteraturundervisning; sociokulturell teori; litteratursamtal; interaktion; språkligt användande; tolkning;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utveckla kunskap om undervisning och lärande av skönlitterär tolkning genom litteratursamtal i gymnasieskolan. Litteratursamtal har observerats och analyserats utifrån litteraturteoretiska antaganden och sociokulturella perspektiv på lärande. LÄS MER