Sökning: "exempel på mönster"

Visar resultat 6 - 10 av 307 uppsatser innehållade orden exempel på mönster.

 1. 6. Kognitiv belastning i den interaktiva matematikboken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Felicia Nilsson; [2022]
  Nyckelord :algebra; användbarhet; utbildningsdesign; kognitiv belastning; matematik; människa-datorinteraktion; utbildningsteknologi;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa studie integreras kognitiv belastningsteori och användbarhet. Hur utbildningsmjukvara utvecklas är aktuellt att undersöka för att bidra med kunskaper om hur utbildningsteknologi kan utvärderas för lyckad implementering i klassrumspraktiken. LÄS MER

 2. 7. Våldsutövande män i nära relationer : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Nawras Sulaiman; [2022]
  Nyckelord :våld mot kvinnor; förebyggande; riskfaktorer; män; orsaker;

  Sammanfattning : Våld mot kvinnor i nära relationer är ett stort allmänt och socialt problem och en kränkning av kvinnors mänskliga rättigheter. Denna studie är en litteraturstudie med syftet att undersöka varför män använder våld mot kvinnor i nära relationer. Syftet är också kopplat till frågeställningarna som ska besvaras. LÄS MER

 3. 8. Kvinnor och mäns finansiella risktaganden : En kvalitativ studie om hur kvinnor och män upplever sitt finansiella risktagande

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Kaltrina 2 Canhasi; Amanda Deleca; [2022]
  Nyckelord :Gender; gender roles; risk; risk-taking; stock market; investment och financial literacy;

  Sammanfattning : Modern society has created more opportunities and risks, an example of which is the stock market. The stock market entails financial risk-taking when it comes to investments and it is a domain that has always been dominated by men. Despite the high presence of women in the labor market, there is an absence in the stock market. LÄS MER

 4. 9. En skola för alla : en intervjustudie om tolkningar och svårigheter medimplementering av policydirektiv i lärarprofessionen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Marcus Björk; [2022]
  Nyckelord :En skola för alla; inkludering; specialpedagogik; särskilt stöd; tillgänglighetsmodellen.;

  Sammanfattning : Björk, Marcus (2021). En skola för alla en intervjustudie om tolkningar och svårigheter med implementering av policydirektiv i lärarprofessionen. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 10. Är Katitzi en man? : En textanalays av könsroller i skönlitteratur för årskurs 4-6.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jonna Myhrberg; Alexandra Säf; [2022]
  Nyckelord :Genus; könsöverskridande identitet; skönlitteratur; årskurs 4–6.;

  Sammanfattning : Barn läser mindre på fritiden och somliga möter enbart skönlitteratur i skolan. Den nya läroplanen lägger stor vikt vid genus och könstillhörighet och ställer därmed krav på att läraren integrerar föreställningar om vad som kan ses som manligt, kvinnligt och olika könsidentiteter i sin undervisning. LÄS MER