Handling Cancel Culture online

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

Sammanfattning: Studien har som syfte att bidra till en större förståelse för mottagarperspektivet inom kriskommunikation för att kunna utveckla krisstrategier. Syftet är att förstå unga vuxnas uppfattning av fenomenet cancel culture och hur detta kan tas i beaktning för att motverka kris på sociala medier. Studien har sitt utgångsläge i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och undersöker sociala medie användares uppfattning av fenomenet cancel culture i relation till kris genom kvalitativa gruppintervjuer. Genom ett abduktivt forskningssätt har materialet analyserats och där vi pendlat mellan empiri och teori. Studien har utgått från teorierna RAT, IRT och SIT för att hitta mönster och motsättningar i intervjumaterialet. Intervjuerna har gjorts mot bakgrund till ett empiriskt exempel. Det empiriska exemplet som används är den svenska influencern Margaux Dietz och den skandal hon var del av under hösten 2022. Det empiriska exemplet var av intresse då det kan fungera som ett exempel för fenomenet cancel culture och hur detta kan te sig på sociala medier. Analysen indikerar att det finns en utbredd negativ bild mot cancel culture bland sociala media användare. Vidare visar det på att trots den negativa bilden har en majoritet av intervjupersonerna någon gång deltagit i olika former av cancel culture. Studien utforskar genom teorin SIT olika psykologiska anledningar till respondenternas deltagande. Slutligen, visar studien på de krisresponsstrategier i relation till IRT som sociala medie användarna uppfattar som mest effektiva i relation till Margaux Dietz krisen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)