Stressnivåer hos svenska universitetsstudenter : En undersökning av dess samspel mellan kön, programval och prestationsångest

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

Författare: Lovis Bark; Therese Törnblad; [2024]

Nyckelord: Stress; prestationsångest;

Sammanfattning: Studiens syfte var att undersöka om kön, studieprogram och upplevd prestationsångest, predicerar studenters stressnivåer. Tidigare forskning har indikerat att studenter inom högpresterande program, som  psykolog- och läkarprogrammet, uppnår högre nivåer av stress, jämfört med den övriga populationen. Baserat på tidigare forskning löd Hypotes 1 att studenter på läkar- och psykologprogrammet kommer att uppnå högre poäng av prestationsångest och stress än förskollärarstudenter. Hypotes 2 löd att kvinnor kommer att uppnå högre poäng av prestationsångest än män. Urvalet bestod av 148 deltagare, varav 69 studerade på läkar- eller psykologprogrammet och de återstående 79 var förskollärarstudenter. För att mäta deltagarnas upplevda stress användes PSS-10, medan upplevd prestationsångest mättes med PFAI. Data analyserades genom en korrelationsmatris samt en multipel regressionsanalys i Jamovi. Resultatet indikerade att studieprogram inte predicerar upplevd stress och gick heller inte helt i linje med hypotes 2, då män och kvinnor uppnådde lika nivåer av prestationsångest men kvinnor rapporterade högre stressnivåer. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)