Sökning: "lärmiljöer"

Visar resultat 1 - 5 av 463 uppsatser innehållade ordet lärmiljöer.

 1. 1. Att utveckla språklig medvetenhet utomhus – observationer av förskollärarnas undervisning utomhus i syfte att stärka barns språkliga medvetenhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Andjelina Alijevikj; Habibe Citak; [2024-02-29]
  Nyckelord :Språklig medvetenhet; utomhusmiljö; förskollärare; språkliga handlingar; ELSA-modellen.;

  Sammanfattning : Tillskillnad från förskolan så bedrivs den planerade undervisningen med språkutveckling i förskoleklass främst inomhus. För att kunna bedriva en undervisning som är lekfull och lustfylld behöver det finnas variation samt medvetenhet i förskollärarnas arbetsmetoder. LÄS MER

 2. 2. Utomhuspedagogik i stadsmiljö respektive på landsbygd

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Anny Pettersson; Camilla Hansson Everhagen; Hanna Andersson; [2024-02-26]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; pedagogik; förskola; förskollärare; lärande; undervisning; lärmiljö; plats; outdoor education; preschool; preschool teacher; education; learning environment;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att bidra med kunskap om hur förskollärare arbetar med utomhuspedagogik på förskolor med tillgång till olika sorters närmiljöer. I studien fokuseras stadsmiljö respektive landsbygd för att undersöka om det finns några likheter och skillnader i hur förskollärare tar tillvara omgivande miljö i utomhuspedagogiskt syfte. LÄS MER

 3. 3. "När han skriker är det jobbigt för alla". - En kvalitativ studie som beskriver nio förskollärares uppfattningar av tydliggörande pedagogik som ett inkluderingsverktyg i förskolans lärmiljö utomhus

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anette Axelsson Odinge; Monica Hernod Söderberg; Anna-Carin Rödjegård; [2024-02-01]
  Nyckelord :inkludering; tydliggörande pedagogik; lärmiljö utomhus; specialpedagogik; förskola;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna studie är att med utgångspunkt i den fenomenografiska ansatsen undersöka nio förskollärares uppfattningar av fenomenet tydliggörande pedagogik som inkluderingsverktyg i lärmiljön utomhus. Studien placerar sig i kontaktytan mellan forskning om inkludering, tillgängliga lärmiljöer utomhus och den praktiska tillämpningen av tydliggörande pedagogik. LÄS MER

 4. 4. Lärmiljö i förskolan : En kvalitativ studie av förskollärares erfarenheter kring utformning av lärmiljö för barn i behov av särskilt stöd, barn med intellektuell funktionsnedsättning (IF)tillsammans med andra barn i förskolan.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Ilda Halilovic; Anna Åberg; [2024]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; lärmiljö; inkludering; pedagogiska miljöer; relationellt perspektiv;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visade att förskolan sällan anpassar sina lärmiljöer utefter barn utan att barn behöver anpassa sig till lärmiljön. Detta står rakt emot intentionen med läroplanen för förskolan, vilken styr förskollärarens ansvar kring lärmiljön, som är tydlig med att det ingår i professionen att kunna bygga lärmiljöer utefter barnens intressen och behov. LÄS MER

 5. 5. Språkutveckling hos flerspråkiga barn : En kvalitativ studie om pedagogers metoder och tillvägagångssätt, och deras roll i arbetet med flerspråkiga barns språkutveckling.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Pernilla Karlsson; [2024]
  Nyckelord :Multilingualism; language development; approach; pedagogues and preschool.; Flerspråkighet; språkutveckling; förhållningssätt; pedagoger och förskola.;

  Sammanfattning : This study is about language development in multilingual children. The purpose of this qualitative study is to highlight how the pedagogues in the preschool describe how they support and challenge the children in their language development. The method used is semi-structured interviews. LÄS MER