Sökning: "minority position"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade orden minority position.

 1. 1. "Nu tänker jag inte ens på att du är kvinna" : En studie om kvinnliga dirigenters erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :MY STENEBY; [2020]
  Nyckelord :Conducting; gender; interview; music education; female conductors; Dirigering; genus; intervju; musikpedagogik; musikutbildning; kvinnliga dirigenter;

  Sammanfattning : Female conductors are in the minority at Swedish concert and opera houses. This study aims to create knowledge about the specific conditions of this group by examining female conductors' experiences from the perspective of this minority position. LÄS MER

 2. 2. Las expresiones machistas en ​La ciudad y los perros

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Spanska

  Författare :Erik Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Machismo; La ciudad y los perros; Mario Vargas Llosa; Leoncio Prado; Peru Machismo; Perú; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Resumen El propósito de esta tesina es investigar cómo se muestra el machismo en la obra La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. Dentro de este estado de cuestión están incluidas también las dos últimas preguntas de investigación: ¿cómo responde el machismo de la obra con el machismo real de Perú? y ¿por qué el personaje Alberto es tan poco macho fuera del colegio y tan macho dentro del colegio? Utilizando libros, artículos de LUB search y fuentes electrónicas, se ha dado un fondo teórico de lo que es el machismo, cómo y por qué surge, y la historia de machismo que tiene Perú, el país en el cual se desarrolla La ciudad y los perros. LÄS MER

 3. 3. Arbetsgivarens skyldigheter inför kollektiva uppsägningar i Sverige och England - Implementeringen av direktivet 98/59/EG

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Andreas Ekberg; [2019]
  Nyckelord :Kollektiva uppsägningar; Collective Redundancy; arbetsbrist; Direktiv 98 59 EG; majoritetsorganisation; minoritetsorganisation; arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In this essay, the employer’s obligations in relation to collective dismissals in Sweden and England are examined. The employer’s obligation to information and consultation grants the employees co-determination in case of collective redundancies. LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av kön och könsfördelning : Socialsekreterares syn på vikten av representation

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Elsa Burman; Olle Westman; [2019]
  Nyckelord :Sexes; gender; Gender system; Gender distribution; Representation; Social secretary; Social services; Kön; Genus; Genussystem; Könsfördelning; Representation; Socialsekreterare; Socialtjänsten;

  Sammanfattning : Att könsfördelningen inom socialtjänsten i stort är ojämnt fördelad visste vi sedan tidigare. När vi gjorde vår praktik var den ena av oss ändå i en relativt heterogent könsfördelad grupp och den andra i en mer homogen. LÄS MER

 5. 5. Upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön som man och minoritet inom förskole- och fritidsverksamheten.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Rebecca Eisfeldt; Louise Sandersen; [2019]
  Nyckelord :Men in minority; psychosocial work environment; women-dominated workplace; Män i minoritet; psykosocial arbetsmiljö; kvinnodominerad bransch;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka mäns subjektiva upplevelse av sin psykosociala arbetsmiljö inom förskole- och fritidsverksamheten, detta utifrån positionen som minoritet och könstillhörighet som man, i ett yrke som till antalet domineras av kvinnor. En kvalitativ studie genomfördes med åtta semistrukturerade intervjuer där intervjupersonernas upplevelser av sin psykosociala arbetsmiljö var i fokus. LÄS MER