Sökning: "literary gender analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade orden literary gender analysis.

 1. 1. Aniaras kvinnor – det andra könet ombord? En studie av Harry Martinsons epos Aniara ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Sandra Malentacchi; [2021-04-08]
  Nyckelord :Harry Martinson; Aniara; the second sex; gender studies; literary gender analysis; androcentrism; feminism; literary feminism;

  Sammanfattning : This essay examines the power relation between men and women by looking at gender stereotypes and patriarchal structures in Aniara, an epos on verse by Harry Martinson written in 1956. Aniara is often described as a dystopian epos and sometimes even as a sci-fi adventure. LÄS MER

 2. 2. Den oändliga jakten på frihet : En analys av patriarkatets kvinnoförtryck i Jonas Gardells släktkrönika Till minne av en villkorslös kärlek.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Konstantina Kalogeropoulou; [2021]
  Nyckelord :gender order; patriarchy; oppression; Jonas Gardell; feminist theory; gender creation; Yvonne Hirdman; Lois Tyson.; genusordning; patriarkat; förtryck; Jonas Gardell; feministisk teori; genusskapande; Yvonne Hirdman; Lois Tyson.;

  Sammanfattning : Genom en närläsning av släktkrönikan Till minne av en villkorslöskärlek, analyserar denna uppsats hur det patriarkala samhället begränsar huvudkaraktären Ingegärd Rasmussen. Med utgångspunkt i Yvonne Hirdmans teori om genusskapande samt Lois Tysons feministiska teori och litteraturkritik, presenterar jag de rådande könsroller, könsnormer samt genusordningar som begränsar Ingegärd Rasmussen under hela hennes livstid. LÄS MER

 3. 3. Fräulein Else : Textanalyse aus psychologischer und epochentypischer Perspektive

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Julia Nyström; [2021]
  Nyckelord :Athur Schnitzler; innerer Monolog; interior monologue; Geschlechterrollen; gender;

  Sammanfattning : This literary work has been chosen to focus on a novel called Fräulein Else and is written by Arthur Schnitzler. The author has chosen to focus the work on comparing the work with theera of the time the book was written and analyze the plot and character Else from apsychoanalytic perspective. LÄS MER

 4. 4. Att göra genus i sagor : En analys av genus och maktförhållanden i utvalda barnsagor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Anna Schyman; [2021]
  Nyckelord :fairy tales; gender; poststructuralist perspective; pree school; stereotypes; förskola; genus; normkritik; poststrukturalism; sagor;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att analysera hur genus görs i sagor som blir lästa i förskolan. I min studie analyserar jag folksagor och konstsagor från 1800-talet samt moderna sagor. Metoden jag använder är kvalitativ litteraturanalys med ett poststrukturalistiskt perspektiv på genus. LÄS MER

 5. 5. Den beroende kvinnan och den manliga tryggheten : En kritisk diskursanalys av genus i de böcker Före bornholmsmodellen använder sig av i åldern 4-6 år

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Greta Gipper; Cecilia Fahlén; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The preschool curriculum (Lpfö 18) states that preschools as an educational institution are required towork towards preventing gender patterns which could limit children's social development. This is whatthis study is based on by examining how gender is presented in the children’s books used by FöreBornholmsmodellen. LÄS MER