Sökning: "sociala band"

Visar resultat 1 - 5 av 344 uppsatser innehållade orden sociala band.

 1. 1. Lånecykelsystemet Styr & Ställ - En fallstudie om dess roll i att främja den lokala delningsekonomin i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Isabelle Ruscic; Johanna Nilsson; [2020-07-08]
  Nyckelord :Sharing economy; bike sharing schemes; sustainability; Delningsekonomi; lånecykelsystem; hållbarhet;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformuleringDelningsekonomi är ett koncept som vuxit fram de senaste åren och som fått genomslagskraftvärlden över. Begreppet är svårdefinierat men grundidén är delande framför ägande ochsåledes öka resurseffektivitet, minska klimatpåverkan samt bidra till att skapa sociala bandmellan användare. LÄS MER

 2. 2. ”Det är inte lätt att hitta nya kompisar när man blir äldre”. En kvalitativ studie av äldre träffpunktsbesökares upplevelser av verksamheten och vardagslivet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Daniel Berggren; Anna Allard; [2020-06-02]
  Nyckelord :personer över 65 år; träffpunktsverksamheter för äldre; KASAM; gemenskap; det goda åldrandet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att genom en kvalitativ metod, undersöka upplevelser av meningsfullhet och gemenskap hos besökare på två träffpunkter på Hisingen i Göteborgs stad vilka riktar sig mot äldre över 65 år. Studien undersökte också besökarnas upplevelser av vad träffpunkternas verksamhet tillförde dem i vardagslivet. LÄS MER

 3. 3. Vägen ut ur kriminalitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Frida Westberg; Sara Zebardast; [2020-06-02]
  Nyckelord :Exitprocessen; desistance; kriminalitet; vändpunkt; turning point; generativity; knifing off; sociala band; stämpling; stigma;

  Sammanfattning : The purpose of our qualitative study was to look more closely at what the process looks like when an individual wants to leave criminality. Our two research questions highlights the meaningful factors to take a step back from criminality, but we also have one question that highlights what kind of support the individual who wants to leave criminality gets. LÄS MER

 4. 4. Det lustfyllda lärandet : Elevers och lärares diskursiva syn på hur lust att lära i skolan konstrueras

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Wiklund Christina; [2020]
  Nyckelord :Skapa motivation i skolan; studieengagemang; högstadiet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka och analysera högstadieelevers och lärares erfarenheter av lärande situationer som påverkar elevers lust att lära i skolarbetet. Studien utgår från socialkonstruktionismen med ett sociokulturellt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. DET ÄR INGEN QUICK FIX, DET ÄR NATUREN - EN KVALITATIV STUDIE OM PROFESSIONELLAS UPPLEVELSER AV NATURUNDERSTÖDD REHABILITERING

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :My Albihn Thermaenius; Nicolas Dahlborg; [2020]
  Nyckelord :Emotionellt arbete; Kompetens; Naturunderstödd rehabilitering; Sociala band; Delaktighet; Stigma; Stress; Participation; Emotional work; Qualifications; Nature-based rehabilitation; Social bonds;

  Sammanfattning : Bakgrund: Människors ändrade levnadsförhållanden har under de senaste årtiondena resulterat i ökad psykisk ohälsa. Naturens påvisade hälsofrämjande effekter har varit grunden till den rehabiliteringsform som benämns naturunderstödd rehabilitering, NUR. LÄS MER