Sökning: "sociala band"

Visar resultat 1 - 5 av 382 uppsatser innehållade orden sociala band.

 1. 1. Från vagga till häkte. En systematisk litteraturstudie kring föräldraskapets påverkan på ungas brottslighet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Begard Sulaiman; Gabriel Pettersson; [2021-05-31]
  Nyckelord :criminal; criminality; Delinquen*; sociala band; socialt kapital; felony; youth; teen*; adolescents; urban youth; offender; Norden; Scandinavia; Swed*; Norw*; Finland; Denmark; Iceland*;

  Sammanfattning : Background: In the current scientific landscape within systematic reviews concerning theeffects of parental factors on juvenile delinquency there is a noticeable bias towards studiesthat have been performed in a North American context.Aim: Compiling the research regarding parental factors' influence on youth in a Nordiccontext. LÄS MER

 2. 2. “Hellre vara ett rovdjur än att bli uppäten”. Fem mäns berättelser om våld

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Robert Berg; Jonna Grevle; [2021-05-26]
  Nyckelord :strainteori; sociala band; maskulinitet; våld; kriminalitet; mobbning; hegemonisk maskulinitet; droger; missbruk; känslor; skam; ilska;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att studera hur fem män retroperspektivt beskriver deras väg in i våldskriminalitet. Vår avsikt var att titta närmare på vilka faktorer i omgivningen som banat väg för en våldskriminell utveckling, samt vilka individuella faktorer och motiv som männen anser ha bidragit till deras utförande av våldsbrott. LÄS MER

 3. 3. RAISING A NEW COLLECTIVE VOICE THROUGH GREENFIELD UNION ORGANISING : The mobilisation and unionisation of workers and the establishment of a collective agreement at Foodora in Sweden

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sophie Banasiak; [2021]
  Nyckelord :workforce fragmentation; food-delivery platforms; greenfield organising; unions; collective agreement; agency; structures; interactions; resources mobilisation; learning; strategy; institutional change; fragmentation du travail; plateformes de livraison de repas; implantation syndicale; syndicats; accord collectif; agence; structures; interactions; mobilisation des ressources; apprentissage; stratégie; changement institutionnel; fragmentering av arbetsstyrka; matleveransplattformar; greenfield-organisering; fackföreningar; kollektivavtal; mänskligt agentskap; strukturer; interaktioner; mobilisering av resurser; lärande; strategiskt handlande; institutionell förändring;

  Sammanfattning : Following an actor-centred approach to institutional change, the aim of the study was to explore the process of ‘greenfield organising’ through which unions and collective bargaining structures are established in workplaces where there are none initially. A qualitative theory-oriented single case study, using some principles of the grounded theory, analysed the organising process and negotiations at Foodora in Sweden that resulted in a collective agreement. LÄS MER

 4. 4. Receptet på en framgångsrik introduktionsprocess : En kvalitativ studie om vilka erfarenheter nyanställda upplever som meningsfulla för att sociala band och hur erfarenheterna kan bidra till organisationers formulering av introduktionsprocesser.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Johansson Elin; Elsa Jonasson; [2021]
  Nyckelord :Organisatorisk socialisering; introduktionsprocess; sociala band; nyanställd;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to increase an understanding of the importance of organizational socialization in an introduction process based on employees' experiences. Our hope is to clarify which aspects are meaningful for a new employee in order to tie social bonds to the workplace, while those aspects also promote organizations' way of formulating their introduction process. LÄS MER

 5. 5. Finlandssvenskars tankar kring flytt efter examen vid Umeå universitet : En kvalitativ studie om flyttmotiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :William Schulman; [2021]
  Nyckelord :Flyttmotiv; push-faktorer; pull-faktorer; sociala band; kulturskillnader;

  Sammanfattning : Abstract The Finland-Swedish migration towards Sweden has increased during the latest years. Moving to the western neighbour has become more and more usual amongst the younger generation of Finland-Swedes. LÄS MER