Sökning: "Social capital"

Visar resultat 1 - 5 av 1476 uppsatser innehållade orden Social capital.

 1. 1. Utrikes födda kvinnor från Finland, Polen, Thailand och Irak på den svenska arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Valeriya Gavrylyuk; [2020]
  Nyckelord :Utrikes födda kvinnor; arbetsmarknad;

  Sammanfattning : This paper analyses the determinants of (Finnish, Polish, Thai and Iraqi) foreign-born women labour market employment rate in the Swedish labour market from 2005-2015. This study uses Human Capital Theory, the theory of Social Network and explanatory factors such as time of residence, culture and the reason for immigration. LÄS MER

 2. 2. Rätt man på rätt plats I will I can I do : En kvalitativ studie om högutbildade manliga flyktingar från ickevästliga länder och deras väg till en lyckad etablering på den svenska arbetsmarknaden.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Maha Alhabeeb; Goar Mirzoyan; [2020]
  Nyckelord :Swedish labor market; qualitative study; refugee academics; cultural capital; social capital; empowerment; den svenska arbetsmarknaden; kvalitativ undersökning; flyktingakademiker; kulturellt kapital; socialt kapital; empowerment;

  Sammanfattning : Swedish society today is characterized by cultural diversity. The number of refugees has increased in recent years. Being a refugee in Sweden, with a high-level education, and without a qualified job is a trying situation. Most studies point to difficulties and barriers for refugee academics in entering the Swedish labor market. LÄS MER

 3. 3. Kommer du på lektionen? : lärares syn på och hantering av elevers frånvaro i idrottsämnet

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Micael Widerdal; Joel Lundin; [2020]
  Nyckelord :närvaro; frånvaro; deltagande; motivation; skolmiljö; läraruppdrag;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Syftet är att identifiera och analysera idrottslärares syn på och hantering av elevers frånvaro i idrottsämnet samt begripliggöra motiven till deras syn. Studien ämnar besvara följande forskningsfrågor: Hur beskriver idrottslärare vad som är viktigt och meningsfullt vid undervisningen i idrottsämnet? Vilka orsaker framträder när idrottslärare talar om elevers frånvaro och hur kan dessa begripliggöras? Vilken repertoar av strategier framträder när idrottslärare talar om hantering av frånvaro från undervisningen i idrottsämnet? Metod Studien använder sig av en kvalitativ ansats för att frambringa så djup insikt som möjligt. LÄS MER

 4. 4. Folkbibliotek och integration : Hur personliga relationer mellan användare och bibliotekspersonal bidrar till integration

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Rutilene Emilsson; Ellinor Renfors; [2020]
  Nyckelord :Public librarian; integration; public library; immigrant; relationships; Folkbibliotekarie; integration; folkbibliotek; invandrare; relationer;

  Sammanfattning : There are more and more expectations of research that it will be able to "solve" society's problems. Library and Information Science (LIS) is also expected to contribute. One of the current topics that has been important in LIS research in recent years is integration. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors förtroende för rättsväsendet i samband med sexualbrott

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emmy Rahbek; Linnea Nilsson Lorensson; [2020]
  Nyckelord :sexual violence; sexual offences; trust; social capital; The Swedish National Council for Crime Prevention; Social Sciences;

  Sammanfattning : This bachelor thesis addresses women's trust in the Swedish judicial system in regard to sexual offences with the ultimate aim of detecting any differences in trust between the age groups of 18-21, 22-25 and 26-29 years old as well as district and city location and size. The outset for this was an internet-based survey, which was shared in two of the biggest Swedish Facebook groups for women. LÄS MER