Sökning: "nyindustrialisering"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet nyindustrialisering.

 1. 1. Norrlandsboomen – en kvalitativ studie om platsmarknadsföring för att attrahera nya invånare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Ivarsson Simon; Julia Karlernäs; [2024]
  Nyckelord :place marketing; place brand; ARA-model; new industrialization; skill shortage; platsmarknadsföring; platsvarumärke; ARA-modell; nyindustrialisering; kompetensbrist;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Norrlandsboomen - en kvalitativ studie om platsmarknadsföring för att attrahera nya invånare. Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Julia Karlernäs och Simon Ivarsson Handledare: Katarina Arbin Datum: 2024 -januari Syfte: Denna uppsats syftar till att beskriva hur arbetet med platsmarknadsföring sker i samverkan mellan olika aktörer för att attrahera nya invånare till en ny geografisk plats Metod: Studien har använt sig av en kvalitativ metod med en abduktiv forskningsansats och grundar sig i insamlad empirisk data från sex intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Nyindustrialismens städer : En studie om mötet mellan nya produktionsformer och lokal stadsplanering

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Victor Persson; [2021]
  Nyckelord :Nyindustrialisering; stadsplanering;

  Sammanfattning : Vilken funktion fyller industriverksamheter i våra städer? Relationen mellan industrin och staden i övrigt har historiskt sett hängt ihop med tidens trender och ideal. I den tidiga industrialismens industristäder var begreppen industri och stad nästintill synonyma, men från och med funktionalismens tankar om separering fram till idag har denna relation blivit allt mer ansträngd. LÄS MER