Digitalisering och framtidens HR-arbete - Påverkar digitaliseringen rekryteringsprocessen & yrkesidentiteten hos HR-praktiker?

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Sammanfattning: I denna studie har vi undersökt hur digitaliseringen av rekryteringsprocessen påverkar HR-praktikers arbete och yrkesidentiteter. Syftet var att genom intervjuer fånga dessa upplevelser för att sedan koppla ihop med teorier och tidigare forskning på området. Intervjuerna gjordes med yrkesverksamma HR-praktiker som helt eller delvis jobbar med rekrytering och analyserades därefter genom en tematisk analys. Begrepp som AI och digitalisering har tillsammans med teorier kring yrkesidentitet och förändringsarbete använts för att tolka det resultat som framkommit. Studien visar att de intervjuade HR-praktikerna upplever digitalisering och automatisering som något övervägande positivt. Respondenterna nämner att tid som tidigare lagts på administration nu kan ägnas till mer kvalitativt arbete. Alla använder digitala verktyg i sitt vardagliga arbete men bara några har använt sig av AI-verktyg. Det vanligaste arbetsmomentet som har digitaliserats är referenstagning och anställningsintervjuer, vilket majoriteten av respondenter använde. Negativa aspekter lyftes också. Bland annat att den fysiska kontakten med kollegor och kandidater minskat samt de höga kostnader som är kopplade till olika digitala system. IT-säkerhet lyfts också som en möjlig svårhanterlig aspekt. Det begränsade motståndet till den digitala förändringen kan bero på att respondenterna verkar i demokratiska och sociokulturella organisationer. En slags organisation där medarbetarnas intressen och mål beaktas i förändringsarbeten. Gällande digitaliseringens påverkan på HR-praktikers yrkesidentitet kan det konstateras att den har förändrats i takt med digitaliseringen. HR’s arbete har förflyttats från en mindre administrativ funktion till mer kvalitativ och analytisk samt att de sociala och stödjande förväntningarna som finns på HR har förstärkts. Vidare kan det konstateras att HR-praktikerna hade en stark tillhörighet till organisationen och yrkesgruppen de verkar i kopplat till Social Identity Theory. Slutligen kan det konstateras att HR präglas av en mer säljande karaktär genom employee branding och att nya HR-titlar spås komma i takt med digitaliseringens utveckling. Denna studie har en relevans ur ett HR-perspektiv samt bidrar till en ökad förståelse om digitaliseringens påverkan i rekryteringsprocessen och på HR-praktikers yrkesidentitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)