Sökning: "Yrkesidentitet"

Visar resultat 1 - 5 av 273 uppsatser innehållade ordet Yrkesidentitet.

 1. 1. Nyutbildade undersköterskors möte med arbetslivet

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Katrin Rongby; [2021]
  Nyckelord :undersköterska; nyutbildad; yrkeskunnande; yrkesidentitet; praktikvändningen; praktikgemenskap; novis till expert;

  Sammanfattning : I denna studie är syftet att belysa praktikgemenskapen hos nyutbildade undersköterskors möte med arbetlivet och deras uppfattningar om sitt yrkeskunnande och utvecklandet av sin yrkesidentitet. Det finns idag lite forskning inom detta område. LÄS MER

 2. 2. Diakon utbildad för framtidens utmaningar : En jämförande studie mellan Svenska kyrkan och Den norske kirke.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Kyrko- och missionsstudier

  Författare :Maria Leijman; [2021]
  Nyckelord :diakoni; kall; vigningslöfte; välfärdsprofession; förhållningssätt; handling;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att belysa formandet av diakoners yrkesidentitet. Fokus har legat på uppsatsens forskningsfråga; Hur förbereder utbildningen de studerande till uppdraget som diakon i Svenska kyrkan (SvK) respektive i Den norske kirke (DNK)? Jag har jämfört diakonens utbildning och uppdrag mellan Svenska kyrkan och Den norske kirke. LÄS MER

 3. 3. Legitimationskrav i fritidshem : Fritidslärares beskrivningar av legitimationskravets roll - en kvalitativ intervjustuide kring fritidslärares yrkesidentitet, dess roll och status.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för lärande, estetik och naturvetenskapLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Mergim Krasniqi; [2021]
  Nyckelord :Roll; professionell hybrid; legitimationskrav;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt hur fritidslärare tolkar och beskriver legitimationskravets roll. Frågeställningarna har hjälpt studiens syfte i meningen att de har undersökt hur fritidslärare beskriver legitimationskravets roll för yrkesidentiteten, rollen legitimationskravet får i relation till andra yrkesgrupper på skolan och vad den får för roll i en fritidspedagogisk praktik. LÄS MER

 4. 4. Polisens medialiserade arena - En studie om strategisk kommunikation och identitetsskapande på Instagram

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Damir Skajko; [2020-06-23]
  Nyckelord :sociala medier; strategisk kommunikation; identitetsskapande;

  Sammanfattning : Syfte: Det centrala syftet med denna magisteruppsats är att utöka kunskapen om hurpolisen porträtterar sig själva och sin yrkesidentitet på Instagram, samt att belysa hur porträtteringen fungerar som strategisk kommunikation.Teori: Inom det teoretiska ramverket presenteras Butlers performativitetsbegrepp, Stiers teori kring identitetsskapande, Albert och Whettens teori omorganisationsidentitet samt Heides teori om strategisk kommunikation. LÄS MER

 5. 5. Specialpedagoger, yrkesidentitet och arbetet med särskilt stöd i matematik

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Linda Ekman; Niklas Johansson; [2020]
  Nyckelord :special educator; professional identity; special educational support in mathematics; special education teacher; discourse analysis; discourse; positioning; specialpedagog; yrkesidentitet; särskilt stöd i matematik; speciallärare; diskursanalys; diskurs; positionering;

  Sammanfattning : Föreliggande studie syftar till att bidra med kunskapen om specialpedagogers yrkesidentitet i relation till särskilt stöd i matematik. Forskningsansatsen är kvalitativ och utgångspunkten för studien är sju intervjuer med yrkesverksamma specialpedagoger i den svenska grund- och gymnasieskolan. LÄS MER