Sökning: "yrkesidentitet"

Visar resultat 1 - 5 av 153 uppsatser innehållade ordet yrkesidentitet.

 1. 1. Diakon utbildad för framtidens utmaningar : En jämförande studie mellan Svenska kyrkan och Den norske kirke.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Kyrko- och missionsstudier

  Författare :Maria Leijman; [2021]
  Nyckelord :diakoni; kall; vigningslöfte; välfärdsprofession; förhållningssätt; handling;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att belysa formandet av diakoners yrkesidentitet. Fokus har legat på uppsatsens forskningsfråga; Hur förbereder utbildningen de studerande till uppdraget som diakon i Svenska kyrkan (SvK) respektive i Den norske kirke (DNK)? Jag har jämfört diakonens utbildning och uppdrag mellan Svenska kyrkan och Den norske kirke. LÄS MER

 2. 2. Polisens medialiserade arena - En studie om strategisk kommunikation och identitetsskapande på Instagram

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Damir Skajko; [2020-06-23]
  Nyckelord :sociala medier; strategisk kommunikation; identitetsskapande;

  Sammanfattning : Syfte: Det centrala syftet med denna magisteruppsats är att utöka kunskapen om hurpolisen porträtterar sig själva och sin yrkesidentitet på Instagram, samt att belysa hur porträtteringen fungerar som strategisk kommunikation.Teori: Inom det teoretiska ramverket presenteras Butlers performativitetsbegrepp, Stiers teori kring identitetsskapande, Albert och Whettens teori omorganisationsidentitet samt Heides teori om strategisk kommunikation. LÄS MER

 3. 3. Reflektion : Vad innebär reflektion i lärares arbete?

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Iris Rosengren Larsson; [2020]
  Nyckelord :vetenskaplig grund; lärares yrkesidentitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna magisteruppsats är att bidra med kunskap om vad reflektion innebär i lärares arbete. Skolverket och Skolinspektionen rekommenderar reflektion för en bättre undervisning och som metod i det systematiska kvalitetsarbetet och jag undersöker hur detta går till i praktiken, genom att ta reda på hur lärarna definierar reflektion, när och hur de reflekterar, vilken funktion och vilket meningsskapande lärarna upplever att reflektionen ger. LÄS MER

 4. 4. Mellan makt och stöd : En intervjustudie om enhetschefernas upplevelse om makt och stöd i rehabsamta

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Anders Palm; Susanne Strobl; [2020]
  Nyckelord :återgång i arbete; ledaregenskaper; sjukskrivning; rehabiliteringsprocess; pastoralmakt.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka enhetschefernas upplevelser och erfarenheter av rehabsamtal utifrån ett makt- och stödperspektiv. Som referensram valdes Foucaults teorier om pastoralmakt och governmentality samt liberalism inom governmentality. Studien är en kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Vi föds inte till bibliotekarier, vi blir det : en kritisk diskursanalys av bibliotekarieyrkets identitetsskapande processer

  Master-uppsats,

  Författare :Corina Kläpp; [2020]
  Nyckelord :bibliotekarier; yrkesidentitet; stereotyper; kritisk diskursanalys; subversiv performativitet;

  Sammanfattning : One of the main preconditions of this thesis is that identity is a relational process. Another precondition is that the process of constructing a librarian identity begins when students of Library- and Information Science (LIS) categorize themselves based on their belief of what the librarian profession is. LÄS MER