Sökning: "yrkesidentitet"

Visar resultat 1 - 5 av 213 uppsatser innehållade ordet yrkesidentitet.

 1. 1. Journalistaspiranterna En kvalitativ studie om hur ungdomar som läser journalistinriktning på gymnasiet ser på journalistyrket

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lovis Agestam; Sofia Linde; [2018-02-08]
  Nyckelord :homogenitet; habitus; kulturellt kapital; yrkesidentitet; ungdom; gymnasium; representation; homogeneity; habitus; cultural capital; professional identity; adolescence; gymnasium; representation;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the underlying causes of whether young students (age 17-19) who study the program with a journalistic focus at a gymnasium level of education will or will not continue on with a journalistic career. These causes will explain the reasons and doubts that our interviewees hold, which will further indicate the ideas and preconceptions of active journalists that constitute the journalistic business field. LÄS MER

 2. 2. Medicinska bibliotekariers yrkesidentitet : - en kvalitativ studie om hur medicinska bibliotekarier förhåller sig till sin yrkesidentitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Anna Karin Almqvist; [2018]
  Nyckelord :Medicinska bibliotekarier; yrkesidentitet; sjukhusbibliotek; informationsförmedling; informationssökning;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis is to examine how medical librarians relate to their occupational identity and mediation of information. New technology and new ways of communicating information have influenced the profession of medical librarians and their duties, why it is important to examine their occupational identity. LÄS MER

 3. 3. En spindel i nätet : En kvalitativ studie om socialpedagogers funktion och roll i skolan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Sofie Nilsson; Ellen Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :Samverkan; yrkesidentitet; socialpedagogik; skola; profession;

  Sammanfattning : Föreliggande studies syfte har varit att belysa socialpedagogers erfarenheter och upplevelser av sitt arbete, sin funktion och roll i skolan ur ett professionsperspektiv. Studiens metodologiska utgångspunkt var en hermeneutisk kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. Fem intervjuer har genomförts med sammanlagt sex socialpedagoger. LÄS MER

 4. 4. Fritidspedagogers syn på sin yrkesidentitet och samarbete med lärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Malin Torstensson; [2018]
  Nyckelord :fritidspedagog; fritidslärare; samarbete; yrkesidentitet; kunskapsbas;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur fritidspedagoger resonerar om sin yrkesidentitet idag och sitt samarbete med lärare. Fritidspedagogens yrkesidentitet kan vara både tydlig och otydlig. Detta beror på vilken yrkesbefattning pedagogen har på den verksamma skolan. LÄS MER

 5. 5. "Jag hade nog inget val, jag är en kreativ människa" : Yrkesidentitet, samarbete och kompetens i kreativa yrken

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Cecilia Kröjs; [2018]
  Nyckelord :yrkesidentitet; yrkesdiskurs; kreatör; kreativitet; konst; kompetens; projekt; nätverk;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur personer med ett kreativt yrke talar om sig själva och sitt yrke och därmed konstruerar sin yrkesidentitet. I semistrukturerade intervjuer har jag velat besvara de övergripande frågeställningarna; Vilka viktiga komponenter består deras kompetens av? Hur fungerar samarbetet i projekten och deras nätverk? Min teoretiska utgångspunkt är att en yrkesidentitet är ett socialt konstruerat fenomen. LÄS MER