Sökning: "yrkesidentitet"

Visar resultat 1 - 5 av 267 uppsatser innehållade ordet yrkesidentitet.

 1. 1. Polisens medialiserade arena - En studie om strategisk kommunikation och identitetsskapande på Instagram

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Damir Skajko; [2020-06-23]
  Nyckelord :sociala medier; strategisk kommunikation; identitetsskapande;

  Sammanfattning : Syfte: Det centrala syftet med denna magisteruppsats är att utöka kunskapen om hurpolisen porträtterar sig själva och sin yrkesidentitet på Instagram, samt att belysa hur porträtteringen fungerar som strategisk kommunikation.Teori: Inom det teoretiska ramverket presenteras Butlers performativitetsbegrepp, Stiers teori kring identitetsskapande, Albert och Whettens teori omorganisationsidentitet samt Heides teori om strategisk kommunikation. LÄS MER

 2. 2. Individens upplevda identitet i ett företagande samhälle - En kvalitativ studie om den egenföretagande redovisningskonsultens upplevelse av sin yrkes- och personliga identitet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Alva Andersson; Olivia Johansson; [2020]
  Nyckelord :Self-employed; entrepreneur; accountant; personal identity; professional identity; identity; self-identity; dramaturgical perspective boundless work;

  Sammanfattning : During the last decade there has been a major change in the labour market where the work has become more limitless and the number of entrepreneurs has increased. This study analyses how self-employed female accountant experience their personal identity and professional identity. LÄS MER

 3. 3. Mellan makt och stöd : En intervjustudie om enhetschefernas upplevelse om makt och stöd i rehabsamta

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Anders Palm; Susanne Strobl; [2020]
  Nyckelord :återgång i arbete; ledaregenskaper; sjukskrivning; rehabiliteringsprocess; pastoralmakt.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka enhetschefernas upplevelser och erfarenheter av rehabsamtal utifrån ett makt- och stödperspektiv. Som referensram valdes Foucaults teorier om pastoralmakt och governmentality samt liberalism inom governmentality. Studien är en kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Från kommersiell service till omsorg : en narrativ studie om identitetsformering vid yrkesomställning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Kornelia Stöckel; [2020]
  Nyckelord :arbetsomställning; yrkesidentitet; yrkesroll; berättelser; kritiska händelser;

  Sammanfattning : Denna studie tar sin utgångspunkt i en yrkesomställning där en grupp individer byter från ett yrke till ett annat. Syftet är att bidra med kunskap om övergången mellan två omsorgsrelaterade serviceyrken, och hur olika händelser i en sådan övergång påverkar individers yrkesidentiteter. LÄS MER

 5. 5. Drivkraften bestämmer riktning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Lindquist; [2020]
  Nyckelord :Drivkraft; Motivation; Utveckling; SDT; Studie-och yrkesvägledare;

  Sammanfattning : I studier gjorda av Lärarnas Riksförbund framkommer det att studie och yrkesvägledarna inte upplever att de får den utveckling i arbetet som de skulle önska samt att de upplever sig begränsade i sitt nätverkande. Att ges möjlighet att få definiera sig själv i relation till andra och få möjlighet till att bygga på sin kompetens är några faktorer som spelar in för att en yrkesidentitet ska utvecklas optimalt. LÄS MER