Sökning: "Kunskapsdelning"

Visar resultat 1 - 5 av 128 uppsatser innehållade ordet Kunskapsdelning.

 1. 1. ”Jag tror ju att det mesta är vilja, vill du tillräckligt mycket då kan du alltid lära dig” : En kvalitativ studie om kunskapsdelningens förutsättningar i  svensk tillverkningsindustri

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Jennie Forsberg; Sanna Bäckius; [2020]
  Nyckelord :Knowledge; Knowledge Sharing; Knowledge Management; enabling and constraining factors for Knowledge Sharing; Kunskap; kunskapsdelning; Knowledge Management; förutsättningar och hinder för kunskapsdelning;

  Sammanfattning : ”Jag tror ju att det mesta är vilja, vill du tillräckligt mycket då kan du alltid lära dig” - En kvalitativ studie om kunskapsdelningens förutsättningar i svensk tillverkningsindustri. Vår kandidatuppsats syftar till att bidra med ökad kunskap och förståelse om vilka förutsättningar och hinder som påverkar kunskapsdelningsprocessen. LÄS MER

 2. 2. “Nice to have” eller “Need to have”? : En kvalitativ studie om chefers ledarskap för lärande i en krissituation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Julia Florén; Fanny Berggren Aspegren; [2020]
  Nyckelord :Leadership; crisis; managers; learning; distance work; Ledarskap; kris; chefer; lärande; distansarbete;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie syftar till att bidra med kunskap om hur chefer påverkas av rådande krissituation orsakad av Covid-19 och vad det får för konsekvenser för deras ledarskap för lärande. Detta görs genom forskningsfrågorna: “Hur upplever chefer att deras roll påverkas av rådande krissituation?”, “Hur arbetar chefer med samt skapar förutsättningar för lärande i rådande krissituation?” samt “Vilken typ av lärande främjar chefer i rådande krissituation?”. LÄS MER

 3. 3. Phishing inom organisationer : En studie om hur skydd mot phishing kopplat till mänskliga faktorer kan stärkas

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Nicole Grönlund; [2020]
  Nyckelord :Phishing inom organisationer; Mänskliga faktorer inom informationssäkerhet; Social engineering; Säkerhetsutbildning; Säkerhetspolicies; Informationssäkerhetskultur; Säkerhetsmedvetenhet; Ledning; Säkerhetsbeteende;

  Sammanfattning : Med hjälp av informationsteknologi (IT) kan företag hålla sig konkurrenskraftiga, samtidigt som det öppnar upp för säkerhetshot som informationsstöld. Phishing är ett exempel på säkerhetshot, vilket innefattar att angripare tillämpar digitala enheter för att konstruera manipulativa meddelanden i syftet att få tillgång till konfidentiell information genom individer (Xiong, Proctor, Yang & Lin, 2019). LÄS MER

 4. 4. Sponsorrelationens livscykel : Avgörande relationskomponenter för sponsorrelationer inom evenemang

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Clara Arfs; Emelie Larm; [2020]
  Nyckelord :Sponsorship Relationship; Event sponsoring; Life Cycle Model; Sponsorship Characteristics; Sponsorrelation; Evenemangssponsring; Livscykelmodell; Relationskomponenter;

  Sammanfattning : Med anledning av bristande forskning om sponsorrelationers utveckling, är studiens syfte att öka förståelsen för vilka relationskomponenter som är avgörande för sponsorrelationens olika livscykelfaser. Studien syftar specifikt till att undersöka evenemangssponsring. LÄS MER

 5. 5. Tillväxt i tillväxtföretag : Vilka möjligheter för utveckling är viktigast att fokusera på för en hållbar tillväxt i ett tillväxtföretag?

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Patrik Rucinski; Mathias Åkerman; [2020]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; social hållbarhet; verksamhetsutveckling; medarbetarfokus; tillväxtföretag; tillväxt; behovskartläggning; fallstudie;

  Sammanfattning : Många verksamheter idag prioriterar och satsar på ekonomisk tillväxt utan att ta hänsyn till alla dimensioner i den hållbara utvecklingen idag. Företag som satsar på hållbar utveckling och som kan ses som hållbara företag har visat sig prestera bättre och vara mer lönsamma. LÄS MER