Sökning: "ambulans"

Visar resultat 1 - 5 av 365 uppsatser innehållade ordet ambulans.

 1. 1. FAKTORER SOM BIDRAR TILL TRYGGHET FÖR PATIENTEN I AMBULANSEN En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Andrésen; Olivia Bulukin; [2023-06-26]
  Nyckelord :ambulans; ambulanspersonal; delaktighet; kommunikation; omvårdnad; personcentrerad vård; sjuksköterska; trygghet.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prehospital akutsjukvård i Sverige utgörs till störst del av ambulansverksamhet. Ambulanssjuksköterskan har som uppgift att vårda, bedöma och behandla patienten med ansvar att hålla patienten delaktig och med en intakt integritet. Vårdrelationen i ambulansen är komplex både för patienten och sjuksköterskan. LÄS MER

 2. 2. Intranasalt fentanyl till barn prehospitalt : En intervjustudie om sjuksköterskors erfarenhet

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Cecilia Håkansson; Mikael Österberg; [2023]
  Nyckelord :Prehospital; ambulans; barn; smärta; smärtlindring; sjuksköterskor; intranasalt fentanyl;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn inom ambulanssjukvården är sällan förekommande patienter. Bland de barn som bedöms och behandlas är smärta ett vanligt förekommande symtom. Forskning har visat att smärtlindringen av barn prehospitalt fungerar suboptimalt. Intranasalt fentanyl är en metod för smärtlindring som är både enkel och effektiv. LÄS MER

 3. 3. Luftburna specialistsjuksköterskors erfarenheter av sedering och intubering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Sturla Kolding; Diana Larsson; [2023]
  Nyckelord :Ambulance; Experience; Helicopter; Prehospital; RSII; Sedation; Specialistnurse; Ambulans; Helikopter; Prehospital; RSII; Sedering; Specialistsjuksköterskor; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Rapid sequence induction and intubation (RSII) används för att snabbt och säkert söva och intubera patienter som har en hotad eller ofri luftväg på grund av sjukdom eller trauma. Det är ett komplext ingrepp där potenta läkemedel används som slår ut den spontana andningsdriven. LÄS MER

 4. 4. Ambulans och akutmottagning i samverkan - Faktorer som påverkar en säker överrapportering

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Rebecka Stark; [2023]
  Nyckelord :Ambulanssjuksköterska; överrapportering; attityder; akutmottagning; säker vård; advocacy; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige drabbas ca 100 000 patienter per år av vårdskada. Forskning har visat att överrapportering mellan professioner i vårdkedjan är en stor riskfaktor i att bedriva en patientsäker vård. Ambulanssjuksköterskan ska kunna samverka med andra vårdinstanser och främja en säker vård. LÄS MER

 5. 5. Sms-livräddares erfarenheter och insatser i samband med accepterat hjärtstoppslarm : En mixad metod studie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emma Sjöstrand; Nathalie Lindell; [2023]
  Nyckelord :Mobile-phone dispatch of laypersons; cardiac arrest; OHCA; defibrillators; interventions; experiences; mixed method; Sms-livräddare; hjärtstopp; OHCA; hjärtstartare; insatser; erfarenheter; mixad metod;

  Sammanfattning : Bakgrund: Årligen drabbas cirka 5000 personer i Sverige av ett hjärtstopp utanför sjukhus. Tidig start av hjärt- och lungräddning är en förutsättning för ökad överlevnad vid ett hjärtstopp, samtidigt visar forskning på att ambulansens framkörningstid har ökat. LÄS MER