FAKTORER SOM PÅVERKAR DEN PSYKISKA OHÄLSAN HOS PERSONER MED BRÖSTCANCER. En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancersorten globalt. Personer som drabbas löper högre risk att drabbas av psykisk ohälsa och ökat lidande. Sjuksköterskan ansvarar för att främja hälsa, vilket innebär att man har en viktig roll i mötet med dessa patienter. Syfte: Syftet är att belysa faktorer som påverkar psykisk ohälsa hos personer som drabbats av bröstcancer. Metod: En litteraturöversikt bestående av 14 kvalitativa artiklar som analyserades med hjälp av Fribergs femstegsmodell. Litteratursökningen genomfördes i databaserna PubMed, Cinahl och PsycINFO. Tre huvudteman och fyra subteman identifierades. Resultat: Faktorer som påverkade den psykiska ohälsan hos personer som drabbats av bröstcancer var den förändrade kroppen, tillgång till eller brist på stöd och information från närstående och sjukvårdspersonal och en förändrad livssituation. Slutsatser: Att drabbas av bröstcancer kan ge upphov till psykisk ohälsa på grund av flera olika anledningar, vilket ökar risken att personen upplever lidande. Denna litteraturöversikt bidrar till ökad förståelse kring varför dessa personer upplever psykisk ohälsa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)